دوره و شماره: دوره 25، شماره 4 بخش 2، اسفند 1394 
عوامل مؤثر بر خصوصیات هیدروشیمیایی آبخوان دشت مراغه- بناب

صفحه 109-122

اصغر اصغری مقدم؛ الهام فیجانی؛ امیر حسین ناظمی


کاربرد مدل تلفیقی AR-ARCH در پیش‌بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه

صفحه 175-184

مرضیه عباس‌زاده افشار؛ کیوان خلیلی؛ جواد بهمنش


ارزیابی مدل AquaCrop در پیش‌بینی عملکرد دانه و بیوماس گندم، تحت تنش کم‌آبی

صفحه 217-229

ابراهیم امیری؛ عبدالله بحرانی؛ افشین خورسند؛ مهتا حق جو


زاویه بهینه آبگیری از کانال اصلی با کناره شیب‌دار

صفحه 243-255

مهدی کرمی مقدم؛ محمود شفاعی بجستان؛ مهدی نورزاده حداد