فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقاله

مقالات ارسالی توسط نویسندگان محترم ابتدا توسط دبیر تخصصی نشریه مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و در صورت رعایت اصول نگارش نشریات علمی در هیات تحریریه نشریه مطرح می­‌شود. این فرایند حداکثر 10 روز  طول می­‌کشد. در صورت تایید مقاله توسط اکثریت اعضای هیات تحریریه، مقاله برای داوری ارسال خواهد شد. در این مرحله به نویسنده در مورد تایید ارسال مقاله به داوری و پرداخت هزینه ثبت مقاله اطلاع رسانی می­‌شود. پس از ارسال مقاله به داوری، حدود 1 تا 2 ماه طول می­‌کشد تا فرایند داوری به نتیجه برسد و نتیجه اولیه به نویسندگان اعلام شود.

نویسندگانی که مقالات آنها بایستی مورد بازنگری قرار گیرد، بایستی ظرف مدت یک ماه اصلاحات لازم را انجام داده و نسخه بازنگری شده مقاله را ارسال نمایند. در صورت تایید اصلاحات از سوی داوران و هیات تحریریه، مقاله برای ویراستاری علمی و ادبی ارسال خواهد شد. در این مرحله نیز ممکن است از نویسندگان خواسته شود تا تغییرات جزئی در مقاله ایجاد نمایند.

خاطر نشان می سازد، پذیرش قطعی مقاله و صدور نامه پذیرش، منوط به اعمال کلیه نظرات داوران تطبیق، کنترل نهایی و نیز ویراستار نشریه توسط نویسندگان محترم می باشد.