اخبار و اعلانات

پرداخت مبلغ اولیه پانصد هزار ریال در طی ارسال مقاله

 با استناد به مصوبه هیات تحریریه نشریه، مولفین محترم می بایست همزمان با ارسال مقاله، مبلغ پانصد هزار ریال (500.000)8606912162 به بانک ملت به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه تبریز شناسه مجله 11028808142 (ارائه شماره شناسه در زمان واریز وجه در بانک ضروری می باشد) مجله دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز واریز و رسید بانکی را به همراه فایل های مقاله از طریق سامانه نشریه ارسال نمایند. شروع فرآیند بررسی مقاله منوط به واریز مبلغ مذکور و ارسال رسید بانکی می باشد. یادآور می شود در صورت پذیرش نهایی مقاله، مبلغ یک میلیون ریال (1.000.000) نیز برای تأمین بخشی از هزینه های چاپ از نویسندگان ...

مطالعه بیشتر