مدل‌سازی و تحلیل تأثیر ترکیبی متغیرهای هواشناسی بر قدرت تبخیری جو با استفاده از معادله ساختاری (مطالعه موردی: شهرستان تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه آب و هواشناسی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی،دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and Analysis of the Combined Effects of Meteorological Variables on Atmospheric Evaporative Potential Using Structural Equation (Case Study: Tabriz City)

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Khorshiddoust 1
  • Saied Jahanbakhsh Asl 1
  • Hamid Mir Hashemi 2
  • Saeid Farzin 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaporation
  • Johnson functions
  • Normalization
  • Path analysis
  • Path coefficient