داوران

 

نشریه دانش آب و خاک دانشگاه تبریز مفتخر است که اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور در داوری مقالات پژوهشی با این نشریه همکاری می‌نمایند. هیئت تحریریه نشریه دانش آب و خاک دانشگاه تبریز از زحمات همه داوران گرامی برای ارزیابی علمی مقاله‌های ارسال‌شده به این نشریه، کمال تشکر  و قدردانی را دارد.
 
لینک دسترسی به سایت  publons   برخی از داوران  نشریه دانش آب و خاک. 
 

https://publons.com/researcher/1890189/nosratollah-najafi/

دکتر نصرت الله نجفی

https://publons.com/researcher/4832885/ali-ashraf-sadraddini/

دکتر علی اشرف صدرالدینی

https://publons.com/researcher/1471237/nasser-aliasgharzad/

دکتر ناصر علی اصغر زاد

https://publons.com/researcher/AAH-2645-2021/

دکتر امیرلکزیان

https://publons.com/researcher/3636243/hamid-zareabyaneh/

دکتر حمید زارع ابیانه

https://publons.com/researcher/4828022/saeed-samadianfard/

دکترسعید صمدیان فرد

https://publons.com/researcher/1181519/yagob-dinpashoh/

دکتر دین یعقوب پژوه

https://publons.com/researcher/2247620/ali-akbar-safari-sinegani/

دکتر علی اکبر صفری سنجانی

https://publons.com/researcher/1475995/mohammad-hossein-mohammadi/

دکتر محمد حسین محمدی

 

 
 

 

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
فرزین salmasi سازه های آبی، هیدرولیک گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
نیازعلی ابراهیمی پاک آبیاری دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب
عباس احمدی فرسایش و حفاظت خاک دانشیار دانشگاه تبریز
عبدالرضا اخگر بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک عضو هیات علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
هادی ارونقی سازه های آبی، مهندسی رودخانه، هیدرولیک، هیدرولیک رسوب دانشگاه تبریز- دانشکده کشاورزی
ابراهیم اسدی سازه های آبی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
اسماعیل اسدی آبهای زیرزمینی، هیدرولوژی دانشگاه تبریز
حسین اسدی فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه تهران
فرخ اسدزاده شیمی و آلودگی خاک استادیار گروه علوم خاک دانشگاه ارومیه
عیسی اسفندیارپور بروجنی پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها عضو هیات علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
سید سعید اسلامیان مهندسی منابع آب، هیدرولوژی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی اسمعیلی ورکی مهندسی رودخانه استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
شکراله اصغری فیزیک خاک دانشگاه محقق اردبیلی
اصغر اصغری مقدم آبهای زیرزمینی دانشگاه تبریر، دانشکده علوم طبیعی، گروه علوم زمین
حسن اعتصامی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه تهران
رسول ایلخانی پور زینالی سازه های آبی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
حجت امامی دانشگاه فردوسی مشهد
ستاره امانی فر بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه زنجان
محمد حسین امین فر سازه های آبی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
حسن اوجاقلو آبیاری عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
شاهین اوستان شیمی و آلودگی خاک هیئت علمی
حمیدرضا اولیایی پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها هیئت علمی دانشگاه یاسوج
مجتبی بارانی مطلق دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین بانژاد دانشگاه بوعلی سینا
کاظم بدو شیمی و آلودگی خاک عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه
حسین بیرامی فیزیک خاک عضو هیئت علمی
محسن برین بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه ارومیه
علی اصغر بسالت پور فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه ولیعصر رفسنجان
عبدالامیر بستانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران
سینا بشارت زهکشی دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
حسین بشارتی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک عضو هیات علمی موسسه آب و خاک
صاحبعلی بلندنظر حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
امید بهمنی زهکشی استادیار/ دانشگاه بوعلی سینا
جواد بهمنش دانشگاه ارومیه
جواد پارسا مهندسی رودخانه، هیدرولیک عضو هیئت علمی - دانشگاه تبریز
بهمن پاسبان اسلام حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، رابطه آب، خاک و گیاه عضو هیات علمی و معاون آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
عاطفه پرورش ریزی سازه های آبی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - کرج - ایران
جابر پناهنده حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
احمد علی پور بابایی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه تهران ، گروه علوم و مهندسی خاک
مسعود تابش آبهای زیرزمینی دانشگاه تهران
رضا تاری نژاد سازه های آبی استادیار گروه آب، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز
روح الله تقی زاده پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها دانشکده کشاورزی، اردکان، یزد .
هادی ثانی خانی مهندسی منابع آب دکتری منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
جعفر یثربی شیمی و آلودگی خاک دانشگاه شیراز
مسلم ثروتی پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
علی اصغر جعفرزاده عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
نوید جلال کمالی مهندسی منابع آب استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
رضا جهانشاهی آبهای زیرزمینی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا جوادی فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه آزاد اسلامی
احمد حیدری پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
مجید حیدری سازه های آبی عضو هیات دانشگاه بوعلی سینا
سید حسین حسینی سازه های آبی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا حسن‌پور فیزیک خاک دانشگاه تبریز
علی رضا حسین پور شیمی و آلودگی خاک دانشگاه شهرکرد
محمد باقر حسن پور اقدم حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه عضو هیات علمی دانشگاه مراغه
مهسا حسنپور کاشانی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
علی حسین زاده دلیر مهندسی رودخانه، هیدرولیک، هیدرولیک رسوب مدیر مسئول
محمد حشمتی رفسنجانی شیمی و آلودگی خاک عضو هیات علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
نورعلی حق دوست سازه های آبی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
محسن حمید پور شیمی و آلودگی خاک عضو هیأت علمی گروه علوم خاک دانشگاه ولیعصر رفسنجان
نیکو حمزه پور پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها عضو هیات علمی دانشگاه مراغه
عباس خاشعی سیوکی آبهای زیرزمینی دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند
رضا خاکور بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه تبریز
علیرضا ختائی شیمی و آلودگی خاک استاد /دانشگاه تبریز
رضا خراسانی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شیمی و آلودگی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
پیام خسروی نیا سازه های آبی استادیار گروه علوم و مهندسی آبیاری
بنفشه خلیلی دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان خلیلی هیدرولوژی دانشکده کشاورزی ارومیه گروه آب
افشین خورسند آبیاری محقق، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
یونس خوشخو آبیاری، مهندسی منابع آب گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
محمد رضا دادپور حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
رسول دانشفراز آبیاری، هیدرولیک استادگروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
فرناز دانشور وثوقی مهندسی منابع آب عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اردبیل
صابره دربندی آبهای زیرزمینی، مهندسی منابع آب دانشگاه تبریز
قادر دشتی مهندسی منابع آب دانشگاه تبریز
محمدرضا دلالیان رابطه آب، خاک و گیاه، شیمی و آلودگی خاک هیات علمی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمد امیر دلاور پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها دانشیار گروه خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
رضا دلیرحسن نیا آبیاری عضو هیئت علمی / دانشگاه تبریز
یعقوب دین پژوه مهندسی رودخانه، مهندسی منابع آب، هیدرولوژی دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز
ناصر دواتگر فیزیک خاک هیئت علمی-موسسه تحقیقات خاک وآب
بهنام دولتی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشگاه ارومیه-گروه علوم خاک
محمد ذونعمت کرمانی هیدرولیک استادیار گروه مهندسی آب/ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رسول راهنمایی دانشگاه تربیت مدرس تهران
طاهر رجایی هیدرولوژی استادیار مهندسی عمران/ دانشگاه قم
عادل ریحانی تبار حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه استاد دانشگاه تبریز
مصطفی رحمانشاهی سازه های آبی دانشجو
مهدی رحمتی فیزیک خاک مدرس دانشگاه
علی رسول زاده آبهای زیرزمینی، زهکشی هیات علمی
میرحسن رسولی صدقیانی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه-گروه علوم خاک
حسین رضایی ارومیه آبهای زیرزمینی استاد دانشگاه ارومیه
مجید رضایی بنفشه هیئت علمی - آب و هواشناسی - دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی - دانشگاه تبریز
سالار رضاپور عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
وحید رضاوردی نژاد آبیاری گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
عباس رضائی فیزیک خاک عضو هیات علمی دانشگاه مراغه
حسین رضائی تبریز پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها استادیار، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.
محمد حسین رضائی مقدم مهندسی رودخانه استاد گروه آموزشی ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز
کیومرث روشنگر هیدرولیک عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
عبدالمجید رونقی رابطه آب، خاک و گیاه دانشگاه شیراز
فایز رئیسی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه شهر کرد
مجید رئوف آبیاری دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی زارعی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک هیات علمی
حمید زارع ابیانه زهکشی، فیزیک خاک عضو هیأت علمی/ دانشگاه بوعلی سینا همدان
داود زارع حقی رابطه آب، خاک و گیاه دانشگاه تبریز - هیات علمی
فریبرز زارع نهندی رابطه آب، خاک و گیاه عضو هیات علمی گروه باغبانی دانشگاه تبریز
کامران زینال زاده زهکشی دانشگاه ارومیه
شاهرخ زندپارسا زهکشی عضوهیات علمی
محمد رضا ساریخانی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشیار بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
بهروز ساری صراف عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
بهروز سبحانی هیدرولوژی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
ابراهیم سپهر شیمی و آلودگی خاک دانشگاه ارومیه
محمدتقی ستاری هیدروانفورماتیک دانشگاه تبریز
سید محسن سجادی سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی سرائی تبریزی آبیاری استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
جواد سروریان سازه های آبی عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ایلام
اسماعیل سیلاخوری فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فاطمه سلحشور زهکشی مرکز تحقیقات برنج کشور
جابر سلطانی مهندسی منابع آب، هیدرولیک عضو هیات علمی پردیس ابوریحان
علی اشرف سلطانی طولارود بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک هیات علمی
تیمور سهرابی آبیاری ابیاری، داشگاه تهران
صاحب سودائی مشائی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
شهرام شاه محمدی زهکشی عضو هیات علمی/واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی
جلال شیری زهکشی دانشگاه تبریز
زاهد شریفی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه کردستان گروه علوم خاک
مهدی شرفا فیزیک خاک عضو هیات علمی
مهران شیروانی دانشکده کشاورزی - دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود شعبانپور فیزیک خاک دانشکده کشاورزی - دانشگاه گیلان
محمود شفاعی بجستان مهندسی رودخانه، هیدرولیک، هیدرولیک رسوب استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.
علیرضا شکوهی زهکشی، مهندسی منابع آب عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی قزوین
فرزین شهبازی پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
کریم شهبازی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه عضو هیات علمی موسسه خاک و آب
سیدحمیدرضا صادقی فرسایش و حفاظت خاک دانشگاه تربیت مدرس
جهانشاه صالح حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه عضو هیات علمی مرکز تحقیقات بندرعباس
سید علی اشرف صدرالدینی آبیاری، زهکشی عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
علی اکبر صفری سنجانی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
سعید صمدیان فرد آبیاری، زهکشی دانشگاه تبریز
سیامک طلعت اهری سازه های آبی عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه تبریز
آیدا عباسی پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک-دانشگاه محقق اردبیلی
فریبرز عباسی آبیاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
اکرم عباسپور سازه های آبی، هیدرولیک دانشگاه تبریز
فریده عباس‌زاده افشار پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت
پیمان عباسزاده دهجی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه عضو هیات علمی دانشکاه ولی عصر رفسنجان
رضا عزیزی سازه های آبی گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
ابوالفضل عزیزیان زهکشی گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
مصطفی یعقوب زاده مهندسی منابع آب استادیارگروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
ناصر علی اصغر زاد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه تبریز
حسینعلی علیخانی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک گروه علوم و مهندسی خاک- دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه تهران- کرج- ایران
لیلا علی دخت
پریسا علمداری پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها دانشگاه زنجان
اژدر عنابی میلانی رابطه آب، خاک و گیاه عضو هیئت علمی
نعیمه عنایتی ضمیر بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد غلامعلی زاده آهنگر شیمی و آلودگی خاک دانشگاه زابل
نفیسه یغمائیان مهابادی پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها هیئت علمی گروه علوم خاک،دانشگاه گیلان
شاهرخ فاتحی پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه زمینه علاقمندی داوری: ارزیابی و نقشه‌برداری خاک
اکرم فاطمی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشگاه رازی
محسن فرحبخش شیمی و آلودگی خاک هیئت علمی گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
داود فرسادی زاده سازه های آبی هیات علمی دانشگاه تبریز
اکبر فرقانی شیمی و آلودگی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
حامد فروغی فر پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها هیئت علمی دانشگاه بیرجند
ولی فیضی اصل حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور (مراغه)
بختیار فیضی زاده پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
رسول قبادیان سازه های آبی دانشگاه رازی
حسام قدوسی سازه های آبی عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
محمدعلی قربانی هیدرولوژی تبریز
مهدی قمشی سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
بیژن قهرمان رابطه آب، خاک و گیاه دانشگاه فردوسی مشهد
علی قهرمانزاده دانشجوی دکترای مهندسی عمران-آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه
اکبر قویدل بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه محقق اردبیلی
سید محمود کاشفی پور دانشگاه شهید چمران اهواز
مسعود کرباسی سازه های آبی هیات علمی دانشگاه زنجان
مهدی کرد دانشگاه کردستان
حجت کرمی مهندسی منابع آب دانشیار گروه آموزشی عمران - آب، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه سمنان
اسماعیل کریمی گروه علوم و مهندسی خاک- دانشگاه مراغه
بختیار کریمی آبیاری عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
سپیده کریمی هیدروانفورماتیک گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز- محقق فرادکتری
علی کشاورزی پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه عضو هیات علمی پردیس کشاورزی کرج، گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران
حیدر علی کشکولی زهکشی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
اردوان کمالی پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها استاد دانشگاه
صلاح کوچک زاده سازه های آبی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
اسماعیل گلی شیمی و آلودگی خاک دانشگاه محقق اردبیلی
احمد گلچین حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشگاه زنجان
مهدی ماجدی اصل هیدرولیک استادیار دانشگاه سراسری مراغه
بابک متشرع زاده
علیرضا مجتهدی سازه های آبی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
ابوالفضل مجنونی هریس زهکشی عضوهیات علمی
علی محقی آبهای زیرزمینی McCoy Building, Corner Swanston & Elgin streets, The University of Melbourne, Parkville, VIC AUSTRALIA 3010
محمد حسین محمدی دانشگاه تهران
میرعلی محمدی مهندسی رودخانه استاد گروه مهندسی عمران- هیدرولیک و سازه های هیدرولیکی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه
فرهاد میرزائی اصلی شیرکوهی زهکشی دانشیار گروه آبیاری و آبادانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
حسین میرسید حسینی آبیاری دانشیار دانشگاه تهران
رسول میرعباسی نجف آبادی هیدرولوژی هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد
علیرضا مساح بوانی مهندسی منابع آب پردیس ابوریحان
ابولفضل مساعدی هیدرولوژی استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
فرهاد مشیری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه معاون بخش تحقیقات شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
محمدرضا مصدقی فیزیک خاک گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
رئوف مصطفی زاده هیدرولوژی دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
رحیم مطلبی فرد حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
وحید مظفری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه عضو هیأت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
صفر معروفی هیدرولوژی معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
علیرضا مقدم نیا آبیاری دانشگاه تهران
محمد مقدم واحد فرسایش و حفاظت خاک هیات علمی گروه اصلاح و نباتت
سارا ملا علی عباسیان شیمی و آلودگی خاک عضو هیات علمی دانشگاه مراغه
امیر ملک پور سازه های آبی معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری گیلان- عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
الهام ملک زاده بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک گروه علوم خاک- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمیدرضا ممتاز پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها هیات علمی گروه علوم خاک دانشگاه ارومیه
محمد مناف پور آبیاری، سازه های آبی استادیار گروه مهندسی عمران/ دانشگاه ارومیه
حسین منتصری گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه یاسوج/یاسوج، ایران
مجید منتصری مهندسی منابع آب، هیدرولوژی دانشگاه ارومیه
قربان مهتابی شیراز سازه های آبی دانشگاه زنجان- عضو هیات علمی
محمد حسین مهدیان آبیاری، رابطه آب، خاک و گیاه عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
سیدبهمن موسوی پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها دانشگاه مراغه
سید نصرالله موسوی سازه های آبی، هیدرولیک مسئول آزمایشگاه هیدرولیک گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
محمد موسوی بایگی مهندسی منابع آب استاد دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل ناصری آبیاری، فیزیک خاک مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی تحقیقات آبیاری و زهکشی
امیر حسین ناظمی زهکشی دانشگاه تبریز
نصرت اله نجفی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشگاه تبریز
محمد نجف زاده مهندسی رودخانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فنآوری پیشرفته کرمان
مهدی نجفی قیری پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها دانشگاه شیراز
عطاء الله ندیری دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
محمد رضا نیشابوری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشگاه تبریز
محمد جواد نصر اصفهانی هیدرولیک رسوب دانشگاه شهید چمران اهواز
بیژن نظری دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
جعفر نیکبخت زهکشی دانشگاه زنجان
محمدرضا نیک پور سازه های آبی دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
سامان نیک مهر سازه های آبی، هیدرولیک دانشگاه کردستان، گروه مهندسی آب
داود نیک‌نژاد آبیاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران
محمد رضا نیکو شیمی و آلودگی خاک، مهندسی منابع آب استادیار بخش مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشکده‌ مهندسی، دانشگاه شیراز
وحید نورانی عضو هیات علمی
محمد همتی سازه های آبی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
علیرضا واعظی استان زنجان-زنجان-بالاتر از میدان شورا-خیابان آفتاب-کوی استادان دانشگاه-بلوک دو-طبقه پنج-واحد نوزده
عبدالرضا واعظی هیر آبهای زیرزمینی عضو هیات علمی گروه علوم زمین
محمدجواد وحیدی پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک‌ها دانشگاه بیرجند
پیمان ورجاوند سازه های آبی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
وحید ورشاویان رابطه آب، خاک و گیاه، مهندسی منابع آب استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا همدان