ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی و مدل‌های فیزیکی تجربی تخمین تبخیر- تعرق گیاه مرجع در آب‌وهوای نیمه‌خشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سنندج، ایران


عنوان مقاله [English]

Evaluating Artificial Neural Network and Physical-Empirical Models of Reference Crop Evapotranspiration Estimation in Semi-Arid Climate

نویسنده [English]

  • Homayon Fagih

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial neural network
  • evapotranspiration
  • Lysimeter
  • Semi-arid climate