دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، بهار 1394 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی میزان شاخص آلودگی (PI) کادمیوم، روی، مس و سرب در خاک آبیاری شده با فاضلاب شهری

صفحه 1-12

نصرالدین پارسافر؛ صفر معروفی؛ قاسم رحیمی؛ حسین معروفی


2. تاثیر ابعاد صفحات مشبک قائم بر عمق استغراق بحرانی در آبگیرهای قائم با دهانه زنگوله‎ای

صفحه 13-24

ودود نادری؛ داود فرسادی‌زاده؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ هادی ارونقی


7. بررسی جذب عناصر غذایی و عملکرد گیاه ذرت میکوریزی در شرایط تنش شوری

صفحه 79-89

سمانه احمدی قشلاقی؛ ناصر علی اصغرزاد؛ علیرضا توسلی


8. بررسی خصوصیات جریان‌های غلیظ در مخزن سد سفیدرود

صفحه 91-100

یوسف رمضانی؛ حسین خزیمه نژاد؛ مهدی قمشی


13. تعیین تبخیر- تعرق، ضریب گیاهی و مراحل رشد کلزا با استفاده از داده‌های لایسیمتری

صفحه 153-163

ابوالفضل مجنونی هریس؛ امیر حسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ محمد رضا نیشابوری؛ محمد رضا شکیبا


17. اثر منابع آلی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد دانه برخی ارقام کلزا و ویژگی‌های خاک

صفحه 205-217

معرفت مصطفوی‌راد؛ زین‌العابدین طهماسبی سروستانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ امیر قلاوند


19. مدل تحلیلی یک بعدی توزیع جریان زیربحرانی در تقاطع چهارشاخه کانال‌های روباز

صفحه 235-246

سید حسین حسینی؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ فرزین سلماسی


20. اثر توأم شوری و تراکم خاک بر برخی شاخص‌های رشد ذرت

صفحه 247-260

رضا حسن‌پور؛ محمدرضا نیشابوری؛ داود زارع‌حقی