دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، خرداد 1394 

مقاله پژوهشی

ارزیابی میزان شاخص آلودگی (PI) کادمیوم، روی، مس و سرب در خاک آبیاری شده با فاضلاب شهری

صفحه 1-12

نصرالدین پارسافر؛ صفر معروفی؛ قاسم رحیمی؛ حسین معروفی


بررسی خصوصیات جریان‌های غلیظ در مخزن سد سفیدرود

صفحه 91-100

یوسف رمضانی؛ حسین خزیمه نژاد؛ مهدی قمشی


تعیین تبخیر- تعرق، ضریب گیاهی و مراحل رشد کلزا با استفاده از داده‌های لایسیمتری

صفحه 153-163

ابوالفضل مجنونی هریس؛ امیر حسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ محمد رضا نیشابوری؛ محمد رضا شکیبا


اثر منابع آلی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد دانه برخی ارقام کلزا و ویژگی‌های خاک

صفحه 205-217

معرفت مصطفوی‌راد؛ زین‌العابدین طهماسبی سروستانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ امیر قلاوند


مدل تحلیلی یک بعدی توزیع جریان زیربحرانی در تقاطع چهارشاخه کانال‌های روباز

صفحه 235-246

سید حسین حسینی؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ فرزین سلماسی


اثر توأم شوری و تراکم خاک بر برخی شاخص‌های رشد ذرت

صفحه 247-260

رضا حسن‌پور؛ محمدرضا نیشابوری؛ داود زارع‌حقی