پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال در هنگام پذیرش مقاله

 

با استناد به مصوبه هیات تحریریه نشریه، مولفین محترم می بایست همزمان با صدور پذیرش نهائی مقاله، مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال (2500.000) از سامانه پرداخت اینترنتی وجوه دانشگاه تبریز به آدرس

 

http://portal.tabrizu.ac.ir/payment  

  در قسمت واحد دانشکده (کتابخانه مرکزی)، نوع درآمد (دانش آب و خاک) به  شناسه پرداخت 110498020148واریز نموده و تصویر فیش واریزی را  از طریق سامانه نشریه ارسال نمایند. این هزینه برای تأمین بخشی از هزینه های داوری و چاپ از نویسندگان محترم دریافت خواهد شد.