دوره و شماره: دوره 26، شماره1 بخش 1 - شماره پیاپی 2، خرداد 1395، صفحه 1-316 
قابلیت کاربرد شاخص CWSI برای برنامه ریزی آبیاری ذرت با آب شور در اهواز

صفحه 173-185

مهری سعیدی نیا؛ سعید برومندنسب؛ عبدالرحیم هوشمند؛ امیر سلطانی محمدی؛ بهرام اندرزیان


بررسی مشخصات هیدرولیکی سرریز جانبی کنگره ای نیم دایره ای یک طرفه

صفحه 187-195

لیدا اسمعیل پور؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر


کاربرد نظریه مجموعه های فازی و روش فائو در تناسبو خوشه بندی واحدهای اراضی منطقه مرند برای محصولات آفتابگردان و کلزا

صفحه 273-2902

فریدا امیریان؛ علی اصغر جعفر زاده؛ فرزین شهبازی؛ محمد علی قربانی گلزاری نژاد؛ مسلم ثروتی