کاربرد نظریه مجموعه های فازی و روش فائو در تناسبو خوشه بندی واحدهای اراضی منطقه مرند برای محصولات آفتابگردان و کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشگاه تبریز

2 استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

4 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

5 استادیار مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه

چکیده

افزایش جمعیت و محدودیت اراضی قابلکشت در دهههای اخیر، موجب توجه زیاد به افزایش تولید در واحد سطح و
ارزیابی تناسب اراضی شده است. چندین روش از جمله روشهای محدودیت (بیشینه، تعداد و شدت)، پارامتریک (استوری و
ریشهدوم) و روش مبتنی بر منطق فازی برای ارزیابی تناسب اراضی ارائهشده است که این روشهای کلاسیک ارزیابی
تناسب اراضی، برخلاف روش فازی، قادر به بیان ماهیت پیوسته ویژگیهای خاک نبوده و کلاسهای تناسب اراضی را
بهگونهای جمعناپذیر تعریف میکنند. بنابراین استفاده از مجموعههای فازی در مطالعات ارزیابی تناسب اراضی نسبت به
روشهای کلاسیک، میتواند به درک بهتری از آن منجر شود. همچنین شبکههای عصبی مصنوعی کوهنن و خوشهبندی
فازی میتواند برای تکمیل اطلاعات و تعیین خاکهای همگن استفاده گردد. در این مطالعه بهمنظور مقایسه روشهای فازی و
فائو (پارامتریک-ریشه دوم) همبستگی بین شاخص اراضی و عملکرد مشاهدهشده آفتابگردان و کلزا در سطح منطقه ایجاد
0) بیشتر / 0 و 617 / شد که همبستگی مذکور برای روش مبتنی بر نظریه مجموعههای فازی (بهترتیب با ضریب همبستگی 709
0) بوده است. این نتایج نشاندهنده دقت و پتانسیل بالای کاربری / 0 و 300 / از روش فائو (بهترتیب با ضریب همبستگی 605
روش منطق فازی نسبت به روشهای کلاسیک ارزیابی تناسب اراضی هست و این امر ناشی از قابلیت منطق فازی در بیان
ماهیت پیوسته فرآیندها میتواند بیان شود. نتایج بهدستآمده نشان داد که خاکرخهای شاهد 1 و 4 بر اساس روش خوشه-
بندی واحدهای اراضی همگن هست و این نتایج میتواند در تکمیل اطلاعات استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of the Fuzzy Sets Theory and FAO Method on Suitability and Clustering of Land Units in Marand region for Sunflower and Canola Products

نویسندگان [English]

  • F Amirian 1
  • AA Jafarzadeh 2
  • F Shahbazi 3
  • MA Ghorbani Golzari Nejad4 4
  • M Servati 5
چکیده [English]

In recent decades, increasing of population and limitation of arable lands have led to consider production level increasing
and land suitability assessment. Several methods such as limitation (Maximum, Number and intensity), parametric (Story,
square root) and a new fuzzy logic based methods have been developed to assess the suitability of lands. Classical methods
of land suitability assessment are not able to express the continuous nature of soil properties and define the land suitability
classes as non-collectible. Therefore, using of the fuzzy sets in studies of land suitability assessment can lead to a better
understanding of them. Also fuzzy clustering and kohonen artificial neural network can be used for homogenous soils
determination and requirements data completion. In this study, for comparison of the fuzzy set theory and FAO method,
calculated correlation coefficients values between the land index and yield of the sunflower and canola by fuzzy method
were (0.709 and 0.617, respectively), more than those with the Parametric method (0.709 and 0.617, respectively).These
results demonstrate the high accuracy and potential of the fuzzy logic method in relation to the classical methods of land
suitability assessment, and can be described by the capability of the fuzzy logic in expressing the continuous nature of the
processes. Obtained results showed that representative profiles of 1 and 4 were homogenous based on landform clustering
methods and these results could be used for information completion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clustering
  • Fuzzy logic
  • land suitability
  • Marand region
  • Square root method