دوره و شماره: دوره 26، شماره 3 بخش 1 - شماره پیاپی 3، پاییز 1395، صفحه 1-303 

مقاله پژوهشی

1. رابطه بین ویژگیهای مکانیکی و منحنی هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاکها

صفحه 1-19

آزاده صداقت؛ حسین بیات؛ علی اکبر صفری سنجانی


4. تأثیر قارچ میکوریز واسید سالسیلیک بر شاخص های رشدی و فیزیولوژیک گیاه ریحان در شرایط تنش کم آبی

صفحه 51-66

سمیه عقلمند؛ بهروز اسماعیل پور؛ پیمان عباس زاده دهجی؛ علی اشرف سلطانی؛ پریسا جلیل وند


5. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر طول دوره رشد و تبخیر- تعرق گندم با استفاده از مدل CERES-Wheat (مطالعه موردی: مشهد)

صفحه 67-79

زهرا سعادتی؛ معصومه دلبری؛ مهدی پناهی؛ ابراهیم امیری؛ محمد حسین رحیمیان؛ مسعود قدسی


6. بررسی عددی پروفیل های سرعت در کانال های روباز با بستر زبر

صفحه 81-93

فاطمه جعفری؛ اکرم عباس پور؛ علی حسین زاده دلیر


7. روابط آلودگی مس با ویژگی های خاکهای پایین دست معدن مس مزرعه (اهر-آذربایجان شرقی)

صفحه 95-112

امیر خمسه؛ شاهین اوستان؛ فرزین شهبازی؛ نصرت اله نجفی؛ ناصر دواتگر


10. بررسی آزمایشگاهی هیدرولی کسرریز نعل اسبی و تأثیر طول سرریز در ضریب دبی

صفحه 145-159

وحید حسن زاده؛ فرزین سلماسی؛ علی حسین زاده دلیر؛ اکرم عباسپور؛ هادی ارونقی