تأثیر شش مالچ شیمیایی و معدنی بر استقرار و زنده مانی گیاهان اسکنبیل و تاغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

2 دانشیار پژوهشی بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

فرسایش بادی و گردوغبار ناشی از آن امروزه بهصورت یک معضل زیستمحیطی، نهتنها مناطق بیابانی بلکه کل کشور
را تحت تأثیر خود قرار داده و هزینههای بسیاری را در پی داشته است. مبارزه با فرسایش بادی در بسیاری از مناطق
بیابانی با بهرهگیری از مالچهای نفتی و کشت گیاهان سازگار، دیرینهای 40 ساله دارد. لیکن استفاده گسترده از مالچهای
نفتی علاوه بر مشکلات زیستمحیطی، بهدلیل هزینههای بالای خریداری این مواد، جابجایی و پاشش، صرفه اقتصادی
ندارد. در این تحقیق تأثیر استفاده از مالچهای غیرنفتی و شیمیایی در سبز شدن و زندهمانی گیاهان مورداستفاده در
احیای بیولوژیک مناطق تحت فرسایش بادی، بررسی و مالچ مناسب معرفی شد. بدین منظور درصد زندهمانی و استقرار
بذر، قلمه و نهال گیاهان اسکنبیل و تاغ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با شش تیمار مالچ به نامهای پلیمری،
در سه تکرار بررسی گردید. نتایج نشان داد که در روش بذرکاری، گلدانهای با DC پایا، سیمانی و 400 ،R.B ، فارس
پوشش مالچ پایا بالاترین زندهمانی، درصد زندهمانی و ارتفاع، مالچ سیمانی بالاترین زندهمانی و ارتفاع و مالچ پلیمری
بالاترین درصد زندهمانی را بهخود اختصاص دادند. در روش قلمهکاری، تیمار مالچ سیمانی دارای بیشترین زندهمانی،
درصد زندهمانی و ارتفاع بود. در روش نهالکاری، بالاترین زندهمانی و درصد زندهمانی در مالچهای پایا، محلول فارس،
مشاهده شد. از میان مالچهای ششگانه مورد آزمایش، R.B پلیمری و سیمانی و بیشترین ارتفاع در مالچهای سیمانی و
مالچ سیمانی به لحاظ سازگاری با گیاه و ایجاد بستر مناسب جهت جوانهزنی و رشد ارتفاعی مناسبترین مالچ شناخته
شد.

عنوان مقاله [English]

Effects of Six Chemical and Mineral Mulches on the Establishment and Survival of Calligonum and Haloxylon

نویسندگان [English]

  • S.M. Abtahi 1
  • M Khosroshahi 2
چکیده [English]

Nowadays, wind erosion and dust have become environmental problems, not only in desert
areas, but throughout the entire country, which have imposed many costs on the country budget.
Combating wind erosion in many deserts using adapted plants and oil mulch has 40 years history.
But the widespread use of petroleum mulches in addition to environmental problems is not
economically justified due to the involved high cost of purchasing these materials, moving and
spraying of them. In this study effects of non-oil and chemical mulches on germination and survival
of plants used to biological regeneration of the areas which were subjected to the wind erosion were
investigated and the best mulch was introduced. Accordingly, survival and establishment
percentage of seeds, cuttings and seedlings of Calligonum comosom and Haloxylon persicum plants
in a randomized complete block with 6 treatments under 6 mulches, namely: Polymer, Fars, RB,
Paya, cement and DC400, in 3 replications, were investigated. The results showed that in the
method of seeding, pots with Paya and cement mulches had the highest survival and height, and
Paya and Polymer mulches produed the highest survival percentage. In the Cutting method, cement
mulch had the highest survival, survival percentage and height. In the Seedlings method, the highest
survival and survival percentage were observed in the Fars, Paya, Polimer and cement mulches and
the maximum height was observed in the cement and R.B mulches. Therefore, the cement mulch is
the best cover for combating wind erosion.