دوره و شماره: دوره 26، شماره 4.1 - شماره پیاپی 4، اسفند 1395، صفحه 1-320 

مقاله پژوهشی

مطالعه رفتار دینامیکی جت قائم برخوردی در حوضچه استغراق

صفحه 1-11

بابک لشکرآرا؛ ایراندخت دهقانی؛ محمد ذاکرمشفق


بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر با تراکم و آرایش‌های مختلف زبری

صفحه 13-24

پرستو پارسامهر؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ اکرم عباسپور؛ محمدجواد نصر اصفهانی


پیش‌بینی پتانسیل تبخیر با حذف نویز داده‌ها در ایستگاه سینوپتیک تبریز

صفحه 105-118

علی محمد خورشیددوست؛ سعید جهانبخش اصل؛ حامد عباسی؛ سعید فرزین؛ حمید میرهاشمی


ارزیابی مدل‌‌های SWAT و SVM در شبیه‌سازی رواناب رودخانه لیقوان‌چای

صفحه 137-150

آیدین جودی حمزه‌آباد؛ سمیرا اخوان؛ حامد نوذری؛ مصطفی کدخدا حسینی


تکامل ژنتیکی خاک‌های جنگلی ارسباران در امتداد یک نیمرخ ارتفاعی زیر حوضه کلیبرچای سفلی

صفحه 151-166

حسین رضائی؛ علی‌اصغر جعفرزاده؛ احمد علیجانپور؛ فرزین شهبازی؛ خلیل ولیزاده کامران


پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش با آستانه روزنه‌دار و پیوسته

صفحه 183-192

منوچهر فتحی‌مقدم؛ پوریا آسیابان؛ سجاد کیانی؛ فرهاد اکبرپور


مقایسه روش‎های فرکتالی و رزتا در تخمین منحنی رطوبتی خاک

صفحه 193-205

لیلا اسماعیل‎نژاد؛ جواد سیدمحمدی؛ محمود شعبانپور


توسعه روشی نوین جهت تخمین ضریب دبی دریچه‌های کشویی در شرایط جریان آزاد و مستغرق

صفحه 207-221

ابوالفضل برقی خضرلو؛ حسین خلیلی شایان؛ جواد فرهودی؛ علیرضا وطن‌خواه


اثر متقابل کادمیم و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی کلزا (Brassica napus cv. Hyola) در یک خاک شن لومی

صفحه 237-254

سیروس صادقی؛ شاهین اوستان؛ نصرت اله نجفی؛ مصطفی ولیزاده؛ حسن منیری فر


تعیین ضریب گیاهی منفرد و پایه گیاه دارویی گاوزبان در منطقه کرکج تبریز

صفحه 25-37

داود زارع حقی؛ محمدرضا نیشابوری؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ رضا حسن پور؛ شیوا میرزائی