دوره و شماره: دوره 26، شماره 4.2 - شماره پیاپی 4، اسفند 1395، صفحه 1-336 

مقاله پژوهشی

مدل‌سازی ضریب دبی سرریز کرامپ با استفاده از روش‌های یادگیری ماشینی

صفحه 1-12

محمدتقی ستاری؛ فرزین سلماسی؛ امیر حاجی محمدی


بررسی ضریب دبی سرریزهای لبه‌تیز مرکب قوس دایره‌ای- ذوزنقه‌ای

صفحه 19-39

سید نصراله موسوی؛ داود فرسادی زاده؛ هادی ارونقی؛ اکرم عباسپور


مقاله پژوهشی

محاسبه تبخیر-تعرق مرجع برمبنای تحلیل آماری دمای هوا (مطالعه موردی: منطقه تبریز)

صفحه 41-54

محمدرضا حامی کوچه باغی؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ رضا دلیرحسن‌نیا


مطالعه آزمایشگاهی تأثیر زاویه برخورد جریان در آبشستگی زیر لوله‌های مستغرق

صفحه 123-133

پریا هدایت بهرامی؛ سید ساسان کاتورانی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی اطراف گروه پایه کج مستقر بر گروه شمع

صفحه 135-147

سیده سمیرا حسینی؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ رامین فضل اولی


مدل‌سازی هیدرولوژیکی تجمع و ذوب برف در حوضه‌های نیمه‌خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه باراریه)

صفحه 159-172

حسین رحمتی؛ حسین زینی‌وند؛ حسین انصاری؛ علی نقی ضیائی؛ پیوند پاپن؛ سعید شکری کوچک


ارزیابی روش شاخص آماری در تهیه نقشه حساسیت به وقوع سیل

صفحه 201-214

ادریس معروفی نیا؛ ابراهیم نوحانی؛ خسروی خه بات؛ کامران چپی


تأثیر تیپ جامعه گیاهی بر توزیع اندازه خاکدانه‌ها در حوضه گنبد (همدان)

صفحه 257-271

خدیجه سالاری نیک؛ محسن نائل؛ علی اکبر صفری سنجانی؛ قاسم اسدیان


نقش جزء رس در نگهداشت کربن آلی محلول در خاک

صفحه 273-285

ارژنگ فتحی گردلیدانی؛ بهروز رحیم ‌زاده


مدل‌سازی انحلال فسفر توسط Pseudomonas fluorescens با استفاده از روش سطح پاسخ

صفحه 299-324

ساناز اشرفی سعیدلو؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ فرخ اسدزاده؛ محسن برین