بررسی مشخصات هیدرولیکی سرریز جانبی کنگره ای نیم دایره ای یک طرفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

سرریز جانبی یک سازه کنترل هیدرولیکی است که در شبکههای آبیاری، زهکشی و فاضلاب شهری کاربرد گستردهای دارد.
در این تحقیق با انجام 220 آزمایش، ضریب دبی و پروفیل سطح آب در سرریز جانبی کنگرهای نیمدایرهای یکطرفه تحت
شرایط جریان زیربحرانی موردمطالعه قرار گرفت. تأثیر عدد فرود بالادست، نسبت طول سرریز به عرض کانال، ارتفاع
سرریز به عمق آب بالادست، تعداد سیکل و شعاع کنگرهها بر روی ضریب دبی سرریز بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد
که در سرریزهای کنگرهای نیمدایرهای ضریب دبی نسبت به سرریز جانبی مستطیلی 21 درصد افزایش مییابد. با استفاده از
یک رابطه کلی بر اساس پارامترهای بی بعد برای محاسبه ضریب دبی سرریز جانبی کنگرهای نیمدایرهای ،SPSS نرم افزار
0 است. پروفیل سطح آب در امتداد محور مرکزی کانال اصلی / 0، و خطای آن 28 / ارائه گردید. ضریب تعیین این رابطه 93
تقریباً افقی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Hydraulic Characteristics of One-Side Semi-Circular Labyrinth SideWeir

نویسندگان [English]

  • L Esmaeilpour 1
  • D Farsadizadeh 2
  • A Hosseinzadeh Dalir 2
چکیده [English]

Side weir is a hydraulic control structure that is widely used in irrigation, drainage and urban sewage
purification. In this research, 220 tests were carried out to study discharge coefficient and water surface
profile of one-side semi-circular labyrinth side weir under subcritical flow condition. The effects of
upstream Froude number, the ratio of length to width of the channel, weir height to upstream water
depth, number of cycles and the radius of the Labyrinth on the discharge coefficient of the weir were
investigated. The results showed that discharge coefficient of the semi-circular labyrinth side weir was
21 percent higher than rectangular side weir. Using SPSS software, a general equation based on the
dimensionless parameters was presented for calculating the discharge coefficient of the semi-circular
labyrinth side weir. The determination coefficient and NRMSE of this equation were obtained, 0.93 and
0.28 respectively. The water surface profile along the central axis of the main channel was almost
horizontal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semi-circular labyrinth
  • Side weir
  • Subcritical flow
  • Water surface profile