بررسی آزمایشگاهی کارآیی طوق با سطح زبر در کاهش آبشستگی موضعی پیرامون تکیه گاه پل با مقطع مستطیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

2 استاد گروه سازههای آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تحقیقات نشان میدهد یکی از مؤثرترین عوامل تخریب پلها، آبشستگی در محل تکیهگاه آنها هست. در این
تحقیق ضمن بررسی تأثیر طوق بهعنوان یک سازه کنترل فرسایش پیرامون تکیهگاه پل، تأثیر زبری سطح طوق نیز بر
عملکرد آن موردبررسی قرار گرفت و طوقهای زبر شده با طوقهای مشابه در حالت صاف مقایسه شدند. نتایج نشان
داد، طوقهای زبر در حالتی که در ارتفاع بالاتر از بستر قرار میگیرند نسبت به طوقهای صاف از عملکرد بهتری
برخوردار هستند، بهطوریکه نصب یکی از طوقهای زبر در ارتفاع برابر 20 درصد عمق آب از سطح اولیه بستر باعث
افزایش 14 درصدی عملکرد آن نسبت به طوق صاف گردید. اما در شرایطی که طوقها در بالا و زیر سطح بستر نصب
شده بودند بهدلیل فضای کم زیر طوق، تفاوت محسوسی در عملکرد طوقهای صاف و زبر وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Collar Performance with Rough Surface on Local Scour Reduction around Bridge Abutment with Rectangular Section

نویسندگان [English]

  • H Khozeymehnezhad 1
  • M Ghomeshi 2
چکیده [English]

Researches show that one of the most effective factors on bridge destruction is bridge
abutment scour. In this research, the role of collar as a control structure of bridge abutment scour
was investigated along with the effect of its roughness. The results were then compared with
smooth collars at the same condition. The results showed that the rough collars installed above the
bed level showed a better performance in comparison to the smooth collars so that installation of
the rough collar at a distance equal to 20 percent of the water depth above the initial bed level
caused the performance of collar to be increased 14 percent, as compared to the condition with
smooth collar. In the condition that the collars were installed above and below the bed surface, the
performance of rough and smooth collars didn’t have a significant difference due to the small space
under the collars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bridge abutment
  • collar
  • Local scour
  • Rectangular section
  • Rough area