دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 بخش 2، تابستان 1395 

مقاله پژوهشی

1. مدل سازی عددی میدان جریان اطراف پایۀ پل با هندسۀ مرکب

صفحه 1-12

اکرم اسدی پرتو؛ عطا امینی؛ افشین اقبال زاده؛ میترا جوان


12. ارزیابی روش های مختلف درونیابی در برآورد مکانی برخی ویژگی های خاک دشت سیستان

صفحه 151-162

سهیلا رضا زاده؛ احمد غلامعلی زاده؛ سعید گزمه؛ حامد فروغی فر؛ ابوالفضل بامری


14. بررسی قابلیت تصاویر جهت مدل سازی شوری خاکIRS-P

صفحه 177-187

محمد خوان یغما؛ ناصر احمدی؛ نادر جلیل نژاد


16. بررسی عددی اثر زاویه بالادست مانع و عمق آب مخزن در کنترل جریان غلیظ

صفحه 207-219

سید امین اصغری پری؛ سید هادی یزدان فر؛ مجتبی کردناییج


18. بررسی منشأ برخی فلزات سنگین در آب زیرزمینی آبخوان دشت مرند با استفاده از روش های آماری چند متغیره

صفحه 237-253

میر سجاد فخاری؛ اصغر اصغری مقدم؛ رحیم برزگر؛ نعیمه کاظمیان؛ مرتضی نجیب