دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 بخش 2، شهریور 1395 

مقاله پژوهشی

مدل سازی عددی میدان جریان اطراف پایۀ پل با هندسۀ مرکب

صفحه 1-12

اکرم اسدی پرتو؛ عطا امینی؛ افشین اقبال زاده؛ میترا جوان


ارزیابی روش های مختلف درونیابی در برآورد مکانی برخی ویژگی های خاک دشت سیستان

صفحه 151-162

سهیلا رضا زاده؛ احمد غلامعلی زاده؛ سعید گزمه؛ حامد فروغی فر؛ ابوالفضل بامری


بررسی قابلیت تصاویر جهت مدل سازی شوری خاکIRS-P

صفحه 177-187

محمد خوان یغما؛ ناصر احمدی؛ نادر جلیل نژاد


بررسی عددی اثر زاویه بالادست مانع و عمق آب مخزن در کنترل جریان غلیظ

صفحه 207-219

سید امین اصغری پری؛ سید هادی یزدان فر؛ مجتبی کردناییج