ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺮ تاثیر ﺷﯿﺐ ﮐﻒ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮﭼﺴﺒﻨﺪه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

چکیده

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدی در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳـﺮﻋﺖ آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐـﺖ رﺳـﻮﺑﺎت در ﻣﺠـﺎری روﺑـﺎز ﺑـﺎ ﺷـﯿﺐ ﻣﺜﺒـﺖ          اﻧﺠﺎمﺷﺪه  اﺳﺖ و رواﺑﻂ ﯾﺎ ﻧﻤﻮدارﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻪ اراﺋ ﺷﺪه       اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﺧﺼﻮص ﺳـﺮﻋﺖ آﺳـﺘﺎﻧﻪ ، اﺳﺖ ﺣﺮﮐـﺖ در ﻣﺠﺎری روﺑﺎز دارای ﺷﯿﺐ ﻣﻌﮑﻮس م اﻧﺠﺎ ﺪه ﻧﺸ ﺑﻪ و ﺶ  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در آزﻣﺎﯾ ، ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ 9 ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب ﻏﯿﺮﭼﺴﺒﻨﺪه  ﻏﯿﺮﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎ اﻧﺪازه ذرات ﻫﻨ و اﻧﺤﺮاف    0/0005 ﺪﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻪ ﺷﯿﺐ ﻣﻌﮑـﻮس ،001/0  و ﺳ 0/002 ﻣﻮردﺑﺮر ﯽ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه          ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﭘﺎﯾـﺪاری ذره ﺑـﺎ ﺷـﯿﺐ ﻣﻌﮑـﻮس ﮐـﻒ ﮐﺎﻧـﺎل راﺑﻄـﻪ ، ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ دارد ﺑﻪ ﻮی ﻧﺤ   0/0005 ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﺐ ﻣﻌﮑﻮس ﮐﻒ ﮐﺎﻧﺎل از  0/002ﺑﻪ ﺑﺮای رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ اﻧـﺪازه ﻫـﺎی   ، ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘﺎراﻣﺘ ﺑﻪ ﺮ  ﭘﺎﯾﺪاری ذره   ﻣﯽ 52 ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ   ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﭘﺎﯾﺪاری ذره ﺑﺎ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ذره راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﮑﻮس دارد ﺑﻪﻃﻮری     0/12 ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ذره از ﺣـﺪود  0/35 ﺑـﻪ در ﺷـﯿﺐ   ﻫـﺎی ﻣﻌﮑـﻮس ﻣﺨﺘﻠـﻒ   ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ، ﭘﺎﯾﺪاری ذره ﺑﻪ  ﻣﯽ 22 ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑ ﯾﺎ  ﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه       ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﺑـﯽ ، ﺑﻌـﺪ ﭘﺎﯾـﺪاری ذره ﺑـﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻫﻨﺪﺳﯽ رد رﺳﻮﺑﺎت راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دا. ﻪ در ﻧﺘﯿﺠ    2/1 ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻫﻨﺪﺳﯽ از  3/5ﺑﻪ ﺑﺮای ﺷـﯿﺐﻫﺎی ﻣﻌﮑﻮس و اﻧﺪازه ﺑﻪ   ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﭘﺎﯾﺪاری ذره ، ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ . 7 ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Laboratory Investigation of Adverse bed slope Effect on Incipient Motion of Non-cohesive sediment

نویسندگان [English]

  • H Khozeymehnezhad
  • M.H Najafi mood
  • R Mazloom Shahraki
چکیده [English]

So far, many studies have been carried out to determine the conditions of incipient motion of sediment in open channels with positive slope and many relationships and graphs have been presented. But no any research has been done on incipient motion of the sediments on adverse slope of open channel and therefore, this study was conducted. In the experiments of this study, 9 types of non-cohesive and non-uniform sediments have been tested with different particle sizes and geometric standard deviation, on the bed adverse slopes of 0.0005, 0.001 and 0.002. According to the results, the stability parameter was directly related to the adverse slope of the channel. By increasing the adverse slope of the channel from 0.0005 to 0.002 for different particle sizes of sediments, the stability parameter was increased 52 percent on average. Also the particle size parameters showed inverse relation with the stability parameter. Thus, by increasing the particle size parameter from 0.12 to 0.35 for different adverse slopes, stability parameter was decreased 22 percent on average. According to the result, the stability parameter was directly related to the geometric standard deviation of the sediment particles. Consequently with increasing geometric standard deviation from 2.1 to 3.5 for different particle sizes of the sediment and channel slope, stability parameter was increased 7 percent on average.