مکانیابی پهنه های مستعد کشت گل محمدی (مطالعه موردی: ایستگاه تولید بذر گیاهان دارویی و صنعتی سراب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

4 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

در عصر حاضر بهدلیل افزایش جمعیت و تخریب اراضی کشاورزی، استفاده بهینه از این اراضی ضروری هست
بنابراین استعداد اراضی قبل از تناسب اراضی بایستی مورد ارزیابی واقع شود. مدلها در حالت کلی شکل سادهشدهای از
واقعیت میباشند و میتوانند برای تعیین پتانسیل تولید و مکانیابی پهنههای مستعد کشت گیاهان مورداستفاده قرار گیرند.
برای تهیه نقشههای پیوسته مکانی خصوصیات خاک، نتایج زمینآمار با سامانه اطلاعات جغرافیایی تلفیق گردید. بدین منظور
تعداد 56 نمونه خاک برای مدلسازی و تحلیلهای زمینآماری و همچنین تعداد 15 نمونه دیگر برای بررسی صحت نقشهها
تهیه گردید. مدلهای کروی و نمایی در این تحقیق بهعنوان مناسبترین مدلهای برازش دادهشده با توجه به ضریب تبیین
فسفر قابلجذب، رس و کربنات کلسیم معادل در ،pH بالا و مجموع مربعات باقیمانده پایین تعیین شدند. نتایج نشان داد که
سطح وسیعی از منطقه، ولی قابلیت هدایت الکتریکی و ظرفیت تبادل کاتیونی فقط در بخشی از این اراضی بهعنوان عوامل
محدودکننده کشت گل محمدی تشخیص داده شدند. تصمیمگیریهای مدیریتی مناسب برای رفع برخی محدودیتهای موقت
خاک در 22 هکتار از اراضی میتواند محدودیت ناشی از آن را رفع کند. pH در خاک مفید خواهد بود. بهعنوانمثال اصلاح
3 هکتار از اراضی با صرف کمترین هزینه میتواند محدودیت شوری خاک را برای نیل به / همچنین شستشوی خاک در 49
15 هکتار از اراضی برای هدف موردنظر محدودیت / هدف تأمین کند. برخلاف سایر پارامترهای خاک، مقدار رس که در 83
ایجاد میکند بههیچوجه قابل اصلاح نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Site Speciation of Susceptible Strata for Damask Rose Cultivation (Case Study: Sarab Medicinal and Industrial Plants Seed Production Station)

نویسندگان [English]

  • M Razmjoo, 1
  • F Shahbazi, 2
  • AA Jafarzadeh, 3
  • M Moghadam Vahed 4
چکیده [English]

Nowadays, due to population increasing and agricultural land loosing, optimum usage is essential, so land
susceptibility must be evaluated prior to land suitability. The models generally are the simplified facts of reality which can
be applied for determining yield production and site speciation of suitable strata. Geostatistical observations were integrated
with GIS to create continuous soil properties maps. Hereby, number of 56 and 15 samples were collected for modeling and
geostatistical analysis, as well as testing the accuracy of maps, respectively. Spherical and exponential models were
identified as the best fitted models due to higher R2 and lower RMSE. The results revealed that pH, Pabs, clay and CCE in
the vast area while EC and CEC in a part of studied area were recognized as limiting factors for Damask rose cultivation.
Proper management decisions will be beneficial for improvement of some soil temporary limitations. Correcting of pH in an
area of 22 ha (i.e.) may improve the land. Leaching the soil (3.459 ha) with high quality of water is also required to move
the salinity with low cost to achieve the best suitable land for purpose. On the contrary of other parameters, clay has limiting
impact on 15.83 ha which it is not possible to be corrected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land susceptibility
  • Decision
  • geographical information system (GIS)
  • Geostatistics
  • Damask rose