ارزیابی و مقایسه توانایی قارچهای خاکزی در تجزیه زیستی نفت خام از مناطق نفتی اهواز و امیدیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان

2 دانشآموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان

3 استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان

چکیده

بهدلیل اهمیت قارچهای خاکزی در ارتباط با تجزیه سوبستراهای آلی بهخصوص هیدروکربنهای نفتی و عدم
مطالعات در استفاده از قارچها در تجزیه هیدروکربنهای نفتی در ایران، جداسازی قارچها در خاکهای آلوده به نفت
خام در مناطق نفتی اهواز و امیدیه، بهمنظور تعیین رشد نسبی این قارچها بر روی نفت خام و اندازهگیری میزان رشد و
ظرفیت تجزیه جدایههای خاص در نفت خام انجام شد. برای جداسازی قارچها از محیط سیبزمینی دکستروز آگار
تکمیلشده با استرپتومایسین و محیط نمکهای معدنی تکمیلشده با ا٪ نفت خام استفاده شد. توانایی این قارچها برای
تجزیه نفت خام روی محیط مایع نمکهای معدنی مقایسه شد و زیستتوده قارچی و نفت باقیمانده اندازهگیری شد.
هفت گونه قارچ از خاکهای آلوده به نفت جداسازی شد، که توانایی آسپرژیلوس ترئوس، آسپرژیلوس فلاوؤس،
گونههای از جنسهای پنی سیلیوم و فوزاریوم برای تجزیه نفت خام مقایسه شدند. بیشترین زیستتوده توسط قارچ
24 میلیگرم /00 ± 15/ 71 میلیگرم در 50 میلیلیتر) و کمترین مقدار توسط قارچ فوزاریوم ( 00 /40±22/ پنی سیلیوم ( 60
46 ٪) و کمترین مقدار توسط / در 50 میلیلیتر) تولید شد. بیشترین درصد مصرف نفت خام توسط قارچ پنی سیلیوم ( 10
19 ٪) مشاهده شد. تمام قارچهای مورداستفاده در این پژوهش بومی محیط زیستی بودند که از آن / قارچ فوزاریوم ( 20
جدا شدند. تجزیه زیستی آلایندهها بهترین وسیله برای حذف کامل آلایندههای نفتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Comparison of Soil Fungi Ability in Biodegradation of Crude Oil from Ahvaz and Omidiyeh's Oil Regions

نویسندگان [English]

  • V Dawoodi1 1
  • Z Golshani 2
  • A Tahmourespour 3
چکیده [English]

The soil fungi play important role in degradation of organic substrates, especially in crude oil
hydrocarbons. Due to lack of studies on use of fungi in degradation of petroleum hydrocarbons in
Iran, fungi isolation from oily soils in Ahvaz and Omidiyeh was done to determine the relative
growth of fungi on crude oil, and to measure the growth rate and degradation capacity of them in
crude oil. The samples were cultured on Potato Dextrose Agar medium supplemented with
Streptomycine and mineral salts medium (MSM) with 1% crude oil. Their abilities were compared
for degradation of crude oil on liquid MSM and mycelia biomass and residual crude oil was
measured. Finally, seven species selected from oily soils, and the abilities of Aspergillus terreus, A.
flavus, Penicillium spp. and Fusarium spp. for degrading crude oil were compared. The highest
level biomass was obtained by Penicillium spp. (71.40 ± 22.60 mg/50ml) and the lowest level by
Fusarium spp. (24.0 ± 15.00 mg/50ml). The highest percentage of crude oil utilization was related
to Penicillium spp. (46.10%) and the lowest Fusarium spp. (19.20%). All the organisms used in this
study were indigenous to the environment from which they were isolated. In conclusion the
biodegradation of contaminants is the best way to eliminate oil pollutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahvaz
  • Biodegradation
  • Crude oil
  • Fungi
  • Omidiyeh
  • Soil pollution