بررسی آزمایشگاهی اثر شکل آبشکن در کنترل آبشستگی سری آبشکن در خم رودخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 استاد- گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

این تحقیق بهمنظور کاهش ابعاد و هزینههای آبشکن با ایجاد بریدگی در لبه ابتدایی آن انجام پذیرفت. برای این
منظور از مدل فیزیکی سری آبشکن در خم رودخانه استفاده شد. نتایج آزمایشها نشان داد که در آزمایش سری آبشکن
های بدون تغییر شکل دماغه (حالت مبنا) در قوس رودخانه آبشستگی از دماغه آبشکن شروع میشود. در حالت کلی در
همه بریدگیها با کاهش سطح آبشکن، سرعت جریان در جلوی آبشکن کاهش مییابد. این امر باعث کاهش تنش برشی
در مقاطع بالادست آبشکن و در نهایت باعث کاهش عمق آبشستگی میشود. نتایج نشان داد که آبشکن با شکل هندسی
میتواند تا 89 درصد عمق آبشستگی در دماغه آبشکن را کاهش دهد. (L=5.5,ɵ=85,ɸ=30, e) جد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Shape of Spur Dikes in Series to Control Scour in River Bends

نویسندگان [English]

  • B Mansuri 1
  • A Hosseinzadeh Dalir 2
  • D Farsadizadeh 2
چکیده [English]

This research was conducted to minimize the dimensions and costs of spur dikes through
cutting the edge of them. For this propose, a physical model of spur dikes in series in river bend was
employed. The results of tests for spur dikes in series without any changes in their nose shape
showed that the local scour commenced from the nose of spur dikes. Generally, in all spur dikes
with new shape, as the spur dike surface reduced, the approach flow velocity in front of the spur
dike was also reduced. The new shape decreased the shear stress in the upstream of the spur dike
and reduced the scour depth. The results also showed that the new shape of the spur dikes
(L=5.5,ɵ=85,ɸ=30, e) was able to reduce the scour depth at the nose of the spur dike up to 89
percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • River Bend
  • Scour
  • Series of spur dike
  • Spur dike shape