تعیین مقادیر بهینه پارامترهای طراحی آبیاری جویچه ای توسط مدل 3.1 (مطالعه موردی: مزارع نیشکر جنوب اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشآموخته کارشناسی ارشد، گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد، گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس، مرکز تحقیقات شرکت توسعه نیشکر

چکیده

مشکل عمده سیستمهای آبیاری سطحی پایین بودن بازده است که از ضعف طراحی و مدیریت آبیاری ناشی میشود.
شدت جریان ورودی و مدتزمان آبیاری از مهمترین پارامترهای طراحی آبیاری جویچهای هستند که بر بازده آبیاری تأثیر
دارند. در این تحقیق، شرایط آبیاری جویچهای اجراشده در مزارع نیشکر شرکت توسعه نیشکر، واحد کشت و صنعت
شبیهسازی شد و عملکرد آبیاری این مزارع برای مدتزمان آبیاری و جریانهای ورودی WinSRFR امیرکبیر، توسط مدل 3.1
مختلف بررسی گردید. جریان آب در جویچه در دو حالت انتها باز و انتها بسته شبیهسازی شد. برای شبیهسازی،
1 لیتر بر ثانیه / 0 درصد انتخاب شدند و با دبی ورودی 5 / 1 متر و شیب 04 / جویچههایی بهطول 250 متر، فواصل 83
پارامترهای ورودی موردنیاز مدل اندازهگیری گردید. برای ارزیابی عملکرد آبیاری این مزارع شاخصهای بازده کاربرد آب
تعیین شدند. قبل از انجام شبیهسازی با (TWR) و درصد رواناب (DPR) درصد نفوذ عمقی ،(DU) ضریب یکنواختی ،(Ea)
استفاده از زمان پیشروی اندازهگیری شده و پیشبینیشده توسط مدل، مدل برای شرایط منطقه واسنجی شد. بر طبق نتایج
1 لیتر بر / این تحقیق، برای آبیاری مزارع کشت و صنعت امیرکبیر بهترین گزینه جویچه انتها بسته با شدت جریان ورودی 8
ثانیه و زمان آبیاری 5 ساعت هست.

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the Optimum Values of the Design Parameters for Furrow Irrigation with WinSRFR3.1 Model (Case study: Sugarcane Fields of Southern Ahvaz)

نویسندگان [English]

  • M Ghahremannejad 1
  • S Boroomandnasab 2
  • A Sheini Dashtegol 3
چکیده [English]

Low level of efficiency is a main problem of surface irrigation systems that is due to their poor
design and management. Furrow inflow rate and cut off time are the most important design parameters
that affect the efficiency of furrow irrigation. In this study, furrow irrigation condition of Amir Kabir
Agro-Industry sugarcane fields was simulated with WinSRFR3.1 Model. Then, irrigation performances
of the relevant fields for different cut-off times and inflow rates were evaluated. Water flow was
simulated for the both open and block-ends furrow positions. Selected furrows for flow simulation had
a length of 250 m, with a slope of 0.04 percent and 1.83 m spacing between the furrows. The input data
of the model were measured in these furrows for an inflow rate of 1.5 Ls-1. Four performance
evaluation indices namely, the application efficiency (Ea), distribution uniformity (DU), deep
percolation ratio (DPR) and tail water ratio (TWR) were computed for evaluating the irrigation
performance in the selected furrows. Prior to simulations, the model was calibrated for local conditions
by using measured and simulated flow advance time. The results showed that the best option for furrow
irrigation of Amir Kabir Agro-Industry fields is the use of end-blocked system with inflow rate of 1.8
Ls-1 and irrigation duration time of 5 hr.