قابلیت کاربرد شاخص CWSI برای برنامه ریزی آبیاری ذرت با آب شور در اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز

2 استاد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز

3 -3 دانشیار، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز

4 استادیار، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز

5 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

برنامهریزی آبیاری در شرایط وجود تنش آبی و شوری، مشکلتر از برنامهریزی آبیاری عادی است. برای
بررسی پدیده تنش آبی گیاهان شاخصهای متعددی ارائهشده است که یکی از آنها شاخص تنش آبی گیاه 1 هست.
در شرایط استفاده از آب شور، در ،(KSC- بهمنظور بررسی قابلیت این شاخص در برنامهریزی آبیاری ذرت (رقم 704
:S2،3/ آب با شوری 5 :S1 ،2/ آب کارون با شوری 3 :S 1392 ، تحقیقی شامل 5 تیمار شوری آب آبیاری( 0 - سال زراعی 93
6/5 ) بهصورت مزرعهای،در دانشگاه شهید چمران dS m- آب با شوری 1 :S 5 و 4 / آب با شوری 5 :S3، 4/ آب با شوری 5
(Tc- اهواز اجرا گردید. نتایج نشان داد معادله خط مبنای پایین(بدون تنش) برای گیاه ذرت تابستانه بهصورت
که مبنای برنامه CWSI 0 و مقدار شاخص Ch= 0.221 و معادله خط مبنای بالا(تنش کامل) برابر 3.69 VPD Ta)l.l=2.161-
0 محاسبه شد. با افزایش شوری آب آبیاری، دمای پوشش سبز افزایش یافت. بنابراین میتوان / ریزی آبیاری هست 23
dS برای برنامهریزی آبیاری در شرایط استفاده از آب شور هم استفاده کرد. بهازای افزایش شوری از CWSI از شاخص
6/5 ، اختلاف دمای پوشش سبز نسبت به دمای هوا، حدود 3 درجه سلسیوس، افزایش پیدا کرد. در dS m- 2/2 به 1 m-1
،0/ 3 برابر 35 / 0، برای شوریهای 5 / در روز قبل از آبیاری، برای تیمار شاهد (آب کارون) 23 CWSI این تحقیق میزان
0محاسبه گردید. نتایج / 6/5 برابر 73 dS m- 0 و برای شوری 1 / 5 برابر 58 / 0، برای شوری 5 / 4 برابر 46 / برای شوری 5
حدوداً سه برابر میشود. CWSI 6/5 میزان شاخص dS m- 2 تا 1 / نشان داد، با تغییر شوری

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Applicability of CWSI Index for Irrigation Scheduling of Maize Using Saline Water in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • M Saeedinia 1
  • S Broomand Nasab 2
  • AR Hooshmand 3
  • A Soltani Mohammadi 4
  • B Andarzian 5
چکیده [English]

Irrigation scheduling under water and salinity stresses is more difficult than normal
conditions. To investigate the effect of water stress on crop growth, numerous indices have been
introduced which one of them is crop water stress index (CWSI). To evaluate the suitability of this
index for irrigation scheduling of corn (maize) with using saline water, a field experiment consisted
of irrigation water with five salinity levels (S0: Caroon River (EC= 2.3 dS m-1), S1: EC= 3.5 dS m-1,
S2: EC=4.5 dS m-1, S3: EC=5.5 dS m-1 and S4: EC=6.5 dS m-1) was conducted at the research station
of Shahid Chamran University, Iran. Results showed that the lower baseline equation (without
stress) for the summer corn was (Tc-Ta)ll=2.161-0.221 VPD and the upper baseline equation (with
full stress) was h=3.690C. The CWSI value as a base for irrigation scheduling was calculated to be
0.23. Also it was found that increasing water salinity caused to increase the foliage temperature.
Thus, CWSI may be used for irrigation scheduling under conditions of using saline water. By
increasing water salinity from 2.2 to 6.5 dS m-1, the temperature difference between the canopy and
air was increased by 30C, approximately. In this research, CWSI values at the day just before the
irrigation were 0.23 for S0, 0.35 for S1, 0.46 for S2, 0.58 for S3 and 0.73 for S4scenarios. Also results
showed by increasing water salinity from 2.3 to 6.5 dS m-1, CWSI increased about three times.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canopy temperature
  • Crop water stress index
  • Irrigation scheduling
  • Maize
  • salinity