بررسی میکرومورفولوژیک منافذ و تخلخل برخیاز خاکهای شور -سدیمی غرب دریاچه ارومیه با استفاده از تکنیک تحلیل تصویر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم خاک دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه علوم خاک دانشگاه ارومیه

چکیده

میکرومورفولوژی خاک بهعنوان شاخهای از علم خاکشناسی، مطالعه نمونههای دستنخورده خاک با روشهای
میکروسکوپی هست و استفاده از تحلیل تصاویر میتواند بهسرعت، دقت و قابلیت مطالعات میکروموفولوژی خاک
بیافزاید. منافذ خاک به واسطه تاثیرشان در بسیاری از خواص و فرآیندهای خاک و همچنین تعامل خاک، آب و گیاه
دارای اهمیت ویژهای هستند. در این تحقیق منافذ و خلل و فرج خاک در اراضی شور -سدیمی غرب دریاچه ارومیه در یک
مقطع طولی متشکل از هشت خاکرخ با روشهای میکرومورفیک و تحلیل تصویر موردبررسی قرار گرفتند. بر اساس
مشاهدات میکروسکوپی، منافذ این خاکها عمدتاً از نوع وگ، کانال و صفحهای بوده، ولی اندازه و فراوانی نسبی آنها در
45 %، کانالها - % افقهای مختلف هر خاکرخ و همه هشت خاکرخ متفاوت میباشند. بهطور میانگین، حفرات وگی 50
5% مقاطع نازک را بهخود اختصاص دادهاند. مقایسه نتایج تشریح مقاطع نازک و - % %35-%45 و حفرات صفحهای 25
تحلیل تصاویر نشان داد که فراوانی و دامنه تغییرات اندازه منافذ با استفاده از تحلیل تصاویر بیشتر از مقادیر مربوطه
در روش تشریح مقاطع نازک هست. خلل و فرج کل اندازهگیری شده در این خاکها بر اساس مطالعات تشریح مقاطع
6%، و 9% اختلاف دارند. در روش تشریح /7 ،%7/83 ،%10/ نازک و تحلیل تصاویر در خاکرخهای یک الی چهار بهترتیب 7
میکروسکوپی مقاطع نازک، احتمالاً تعدادی از منافذ بهدلیل اندازه ریز قابلمشاهده و اندازهگیری نیستند. درحالیکه در
تکنیک تحلیل تصاویر اندازهگیری فراوانی و اندازه منافذ بر اساس تعداد پیکسلهای مربوطه انجام میگیرد و همین امر
منجر به افزایش فراوانی و دامنه اندازه منافذ در تکنیک تحلیل تصاویر میگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Micromorphologic Study of Pores and Porosity of Some Saline-Sodic Soils in theWest of Urmia Lake using Image Analysis

نویسندگان [English]

  • S Chakherloo 1
  • S Manafi 2
چکیده [English]

Soil micromorphology is a branch of soil science which studies undisturbed soil samples using
microscopic methods and the image analysis technique can promote speed, accuracy and ability of
micromorphic studies. Soil pores due to their effect on the most of processes and properties of soils
and also on interaction between soil, water and plant, have spacial importance. In this study, soil
pores type and total porosity of saline-sodic soils were studied using micromorphic and Image
Analysis techniques in a transect composed of eight soil profiles in the west of Urmia Lake.
According to microscopic observations, pore types in these soils were vughs, channels and planar
voids but Voids size and frequency in different horizons of each profile and all eight profiles were
different. Average values of vughs, channels and planar voids in each thin section were about 45-
50%, 35-45% and 5-25%, respectively. Comparison between thin section description and Image
Analysis showed that frequency and the range of size of pores in Image Analysis technique was
greater than that of thin section description. The differences of measured total porosity between
Image Analysis and thin section description in profiles 1 to 4 were 10.7, 7.83, 6.7 and 9 percent
respectively. The reason of this difference is that, in thin section description technique, some of
voids are too small, so they cannot be seen and are not measurable, whereas, in Image Analysis
technique the measurement of size and frequency of voids were based on the number of pixels and
this leads to greater values in Image analysis technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ImageAnalysis
  • Saline-Sodic Soils
  • Urmia lake
  • Voids
  • Micromorphology