تاثیر آبیاری با فاضلاب خام و تصفیه‌شده شهری بر عملکرد گندم و ویژگی‌های میکروبی خاک و گیاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل

2 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل

چکیده

در این پژوهش، تأثیر آبیاری با فاضلاب خام (RWI) و تصفیه­شده (TWI) بر عملکرد گندم و خصوصیات میکروبی خاک و گیاه در مقایسه با استفاده از آب سالم برای آبیاری (SWI) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی بررسی شد. کیفیت آب آبیاری تیمارهای آبیاری در طول فصل رشد در هر 14 روز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در انتهای فصل رشد، میزان عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گندم تعیین شد. همچنین، تعداد اشریشیاکلی و نماتد انگلی در نمونه­های خاک برداشت شده از محدوده­ عمقی 30-0 سانتی­متر و در نمونه­های گیاهی تعیین شد. نتایج نشان داد علی­رغم کیفیت مناسب آب چاه برای آبیاری، میزان پارامترهای هدایت الکتریکی، اسیدیته، BOD5، COD، کلی‌فرم کل و کلی‌فرم­های گوارشی در فاضلاب خام و تصفیه­شده فراتر از حد استانداردهای موجود بود. استفاده از فاضلاب خام باعث افزایش معنی­دار شاخصه­های تعداد دانه در سنبله، طول سنبله، تعداد پنجه­های بارور، تعداد کل دانه، میزان عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در محدوده­های 30-86/0 و 1/88-4/4 درصد به ترتیب در مقایسه با تیمارهای SWI و TWI شد. ولی، عدم کفایت عناصر مغذی در تیمار TWI و همچنین تخریب خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در نتیجه­ استعمال بدون مدیریت  فاضلاب تصفیه­شده، کاهش معنی­دار عملکرد محصول به میزان 3/827 کیلوگرم در هکتار را به­همراه داشت. با این وجود، شرایط میکروبی خاک و گیاه در تیمار TWI در حد مطلوب بود. حضور نماتدهای انگلی و اشریشیاکلی فراتر از مقادیر استاندارد در خاک و گیاه تحت تیمار RWI، لزوم توقف آبیاری با این منبع آب در منطقه را مشهود می­سازد. از منظر آلاینده­های میکروبی، وجود کیفیت مناسب خاک و گیاه، امکان جایگزینی آب شیرین با پساب تصفیه­شده را در صورت اعمال مدیریت صحیح کاربرد نشان می­دهد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Influence of Irrigation with Raw and Treated Municipal Wastewater on Wheat Yield and Microbial Characteristics of Soil and Plant

نویسندگان [English]

  • A Badiei 1
  • F Karandish 2
  • SM Tabatabaei 2
چکیده [English]

In this study, the influence of Irrigation with raw (RWI) and treated (TWI) wastewater on the quantitative and microbial properties of wheat in comparison with using safe water for Irrigation (SWI) was investigated under a completely randomized block design. Irrigation water quality was analyzed every two weeks during the growing season. At the end of the growing season, the yield and yield components were determined. Also, the Escherichia coli and Parasitic Nematode were determined in soil samples, taken from 0-30 cm depth, and plant samples. Results showed that despite favorable water quality of SWI, the values of EC, pH, BOD5, COD, total coliform and fecal coliform in raw and treated wastewater exceeded the available standard values. Using raw wastewater caused significant increase in the number of grain per spike, spike length, fertile spike number, total grain number, grain yield, biological yield and harvest index, in the ranges of 0.86-30 and 4.4-88.1 percentages compared with those for SWI and TWI treatments, respectively. However, insufficiency of nutrients in TWI as well as the degradation of soil physicochemical properties under unmanaged usage of treated wastewater led to a significant reduction of 827.3 Kg ha-1 in grain yield. Nevertheless, the soil and plant microbial conditions were favorable under TWI treatment. The existence of E. coli and Parasitic Nematode beyond the standard values in soil and plant under RWI treatment indicated the necessity for stopping irrigation with this water resource in the study area. The favorable conditions of soil and plant regarding the microbial contaminants, showed the possibility of substituting the fresh water with the treated wastewater through suitable application management. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli
  • Grain Yield
  • Irrigation water quality
  • Parasitic Nematode
افیونی م، مجتبی­پور ر و نوربخش ف، 1376. خاک­های شور و سدیمی و اصلاح آن­ها. انتشارات ارکان. اصفهان.
پوراسماعیل پ­، حبیبی د و روشن ب، 1386. پلیمر سوپرجاذب. فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 4، شماره 15، صفحه­های 46 تا 53.
 زادهوش ع و فرداد ح، 1380. بررسی اثر آبیاری با فاضلاب (پساب) بر عملکرد کمی و کیفی محصول گندم. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 32، شماره 3، صفحه­های 479 تا 485.
شهریاری ع، نوری س، عابدی­کوپایی ج، آصالح ف، 1389. اثر آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه­شده بر رشد گیاه قره­داغ تحت شرایط گلخانه. مجله علوم و فنون کشت­های گلخانه­ای، شماره 4، صفحه­های 13 تا 21.
 عبدالهی ح، صابری م­ح و برادران ر، 1385. تاثیر نسبتهای مختلف کود شیمیایی و کود حیوانی بر خصوصیات زراعی عملکرد و اجزای عملکرد گندم. مجله پژوهش در علوم کشاورزی، جلد 3، شماره 1، صفحه­های 89 تا 100.
 قنبری ا، عابدی کوپایی ج و طایی سمیرمی ج، 1385. اثر آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شده شهری روی عملکرد و کیفیت گندم و برخی ویژگی­های خاک، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 10، شماره 4، صفحه­های 59 تا 74.
 کاراندیش ف، میرلطیفی س­م، شاهنظری ع، عباسی ف  و قیصری م، 1392. بررسی تأثیر آبیاری ناقص ریشه و کم­آبیاری معمولی بر بهره­وری آب و عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت. مجله تحقیقات آب و خاک ایران. جلد 44، شماره 1، صفحه­های 33 تا 44.
 کاراندیش ف، میرلطیفی س­م، شاهنظری ع، قیصری م و عباسی ف، 1391. تأثیر کم­آبیاری ناقص ریشه و کم­آبیاری معمولی ذرت بر جذب و پتانسیل آبشویی نیترات. مجله مدیریت آب و آبیاری، جلد 2، شماره 2، صفحه­های 85 تا 98.
کاراندیش ف، 1393. تحلیل روش­های زمین­آماری در پایش مکانی وضعیت شوری و سدیمی خاک­های تحت آبیاری با پساب تصفیه­شده شهری. تحقیقات کاربردی خاک، جلد 2، شماره 1، صفحه­های 115 تا 125.
گلپرور ا، قنادها م­ر و  زالی ع، 1381. تعیین بهترین صفات گزینش برای بهبود عملکرد ژنوتیپ­های گندم نان در شرایط تنش خشکی. نهال و بذر، جلد 18، شماره 2، صفحه­های 144 تا 155.
مقدم­نیا م، بصیرت ف و شکیبا م، 1372. تجزیه علیت دانه و برخی صفات مورفولوژیک در گندم پائیزه. مجله دانش کشاورزی. جلد 1، شماره 2، صفحه­های 74 تا 75.
نظری م­ع، شریعتمداری ح، افیونی م، مبلی م و رحیلی ش، 1385. اثر کاربرد پساب و لجن فاضلاب صنعتی بر غلظت برخی عناصر و عملکرد گندم، جو و ذرت. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 10، شماره 3، صفحه­های 97 تا 110.
Alizadeh A, Bazari ME, Velayati S, Hasheminia M and Yaghmaie A, 2001. Irrigation of corn with wastewater. Pp. 147-154. In: Ragab R, Pearce G, Changkim J, Nairizi S and Hamdy A (Eds.), ICID International Workshop on Wastewater Reuse and Management. Seoul, Korea.
Angadi SV and Entz MH, 2002. Water Relations of standard height and Dwarf sunflower cultivars. Crop Science 42:152-159.
Angelakis AN, Montearecos HF, Bontoux L and Asano T, 1999. The status of wastewater reuse practice in the mediterranean basin. Water Research 33: 2201-2217.
Asano T and Levine AD, 1996. Wastewater reclamation and reuse: Post, present and future. Journal of Water Science and Technology 33(10-11): 1-14.
Bahri A, 1999. Agricultural reuse of wastewater and global water management. Journal of Water Science and Technology 40(4-5): 339-346.
Cheong YH, Kim KN, Pandey GK, Gupta R, Grant JJ and Luan S, 2003. CBL1, a calcium sensor that differentially regulates salt, drought, and cold responses in Arabidopsis. The Plant Cell 15:1833-1845.
Day AD, Taher FA and Katterman FRH, 1975. Influence of treated municipal wastewater on growth fiber, acid soluble nucleotide, protein and amino acid content in wheat grain. Journal of Environmental Quality 4 (2): 167-169.
Ebrahimi K and Nayeblouei F, 2008. Evaluating the neural network models in estimating the soil final infiltration rate. Second national congress on irrigation and drainage network management.
Emdad MR, Fardad H and Siadat H, 2003. The effect of water quality (sodic and salt waters) on final infiltration rate in furrow irrigation. Journal of Soil and Water Sciences 17(2): 1-10.
Gianquinto G, Sambo P and Pimpini F, 2003. The use of SPAD-502 chlorophyllmeter for dynamically optimising the nitrogen supply in potato crop: firstresults. Acta Horticulturae 627: 225-230.
Hadas AH and Frenkel H, 1982. Infiltration as affected by long-term use of sodic-saline water for irrigation. Soil science society of American Journal 46(3): 524-530.
Janosova B, Miklankova J, Hlavinek P and Wintgens T, 2006. Drivers for wastewater reuse regional analysis in the Czech Republic. Desalination 187: 103–114.
Kausar K, Akbar M, Rasul E and Ahmad AN, 1993. Physiological responses of nitrogen, phosphorus and potassium on growth and yield of wheat. Pakistan Journal of Agricultural Research 14: 2–3.
Mahmoudian, S. 2001. Water from Water: A Review of Wastewater Reuse in Iran. Country Paper for the “Joint FAO/WHO Consultation for Launching the Regional Network on Wastewater Reuse”. Amman, Jordan.
Massoudinejad MR, Manshouri M and Yazdanbakhsh AR, 2008. Study of the reuse of Zamyad factory wastewater treatment plant in irrigation. Iran Journal of Environmental Health Science and Engineering 3(4): 285-288.
Monte HM, Esousa MS, 1992. Effects on crops of irrigation with effluent water. Science and Technolgy 26 (7-8): 1603-1613.
Papadopoulos I and Stylianon Y, 1991. Trickle irrigation of sunflower with municipal wastewater. Agricultural Water Management. 19: 67-75.
Park S, Worobo RW and Durst RA, 1999. E. coli O157:H7 as an emerging foodborne pathogen: a literature review. Critical Reviews on Food Science and Nutrition Journal 39: 481–502.
Payne WA, Lascano RJ, Hossner LR, Wendt CW and Onken AB, 1991. Pearl millet growth as affected by phosphorus and water. Agronomy Journal 83: 942-948.
Pedrero F, Allende A, Gil M, Juan I and Alarcón J, 2012.  Soil chemical properties, leaf mineral status and crop production in a lemon tree orchard irrigated with two types of wastewater. Agricultural Water Management 109: 59-60.
Pescod MD, 1992. Wastewater treatment and use in agriculture, Food and Agricultural Organization (FAO). Irrigation and Drainage 47: 978 – 989.
Pedrero F, Allende A, Gil M, Juan I and Alarcón J, 2012.  Soil chemical properties, leaf mineral status and crop production in a lemon tree orchard irrigated with two types of wastewater. Agricultural Water Management 109: 59-60.
Pina S, Garcia-Orenes F, Mataix H, Jordan MM and Mataix-Solera J, 2009. Effect of the irrigation with waste water on two different Mediterranean soils under greenhouse conditions. Geophysical Research Abstracts 11: 2009-12564.
Rodriguez IR and Grady LM, 2000. Using a chlorophyll meter to determine the chlorophyll concentration nitrogen concentration and visual quality of St. Austinne grass. Horticultural Science 35: 751-754.
Selma MV, Allende A, López-Gálvez F, Elizaquivel R, Aznar R, Gil MI, 2007. Potential microbial risk factors related to soil amendments and irrigation water of potato crops. Journal of Applied Microbiology 103: 2542–2549.
Sinclair TR, Bennett JM and Muchow RC, 1990. Relative sensitivity of grain yield and biomass accumulation to drought in field grown maize. Crop Science 30: 690-693.
Surekha K, Pavan CRK, Padma KAP, Stacruz PC, 2006. Effect of straw on yield components of rice (Oryza sativa L.) under rice-rice cropping systems. Journal of Agronomy and Crop Science 192: 92-101.
Taniyama S and Adachi O, 1999. Utilization of treated sewage water for irrigation in paddy field areas in Japan, Int. seventeenth congress on irrigation and drainage. International Commission on Irrigation and Drainage 109: 59-60.
Yazar A, Gokcel F and Sezen MS, 2009. Corn yield response to partial rootzone drying and deficit irrigation strategies applied with drip system. Plant Soil Environment 55(11): 494–503.
Zekri M and Koo RCJ, 1994. Treated municipal wastewater for citrus irrigation. Journal of Plant Physiology 17: 693–708.