مقایسه اثر سویه وحشی سودوموناس مندوسینا و سویه تراریخت با قابلیت تولید ACCدآمیناز بالا بر تحریک جوانه زنی بذر و رشد گیاهان گوجه فرنگی و گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور

2 پروفسور گروه ژنتیک، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه دولتی بلاروس، مینسک، بلاروس

چکیده

آنزیم آمینوسیکلوپروپان کربوکسیلات دآمیناز با کاهش تولید اتیلن در گیاه، سبب افزایش رشد می‌گردد. دراین تحقیق، اثر یک سویه تراریخت سودوموناس مندوسینا با توانایی افزایش یافته تولید این آنزیم، بر جوانه‌زنی بذر دو گیاه تک‌لپه و دو‌‌لپه در پتری و نیز تحریک رشد در گلدان بررسی شد. ظروف پتری حاوی بذور گیاهان گوجه‌فرنگی و گندم  به 3 گروه 5 تایی تقسیم شدند.عمق آبیاری کاربردی روزانه 10 میلی لیتر برای هر ظرف و شامل سه تیمار آبیاری با آب مقطر، آب حاوی باکتری وحشی و آب حاوی باکتری تراریخت بوده و به‌تدریج طی 5 روز صورت گرفت. جهت ارزیابی اثر باکتری روی تحریک رشد گندم و گوجه‌فرنگی، جوانه‌های هم‌اندازه انتخاب و در سه گروه گلدان شامل شاهد، تیمار با باکتری وحشی و تراریخت کاشته شدند. پس از گذشت 5 هفته از رشد، سه شاخص طول ساقه، طول ریشه و بیومس بررسی گردیدند. در تیمار بذر، طول ساقه جوانه گوجه‌فرنگی تلقیح شده با باکتری تراریخت (تست)  2±50% بیش از طول ساقه شاهد و 3±2/31% بیش از نمونه تلقیح شده با باکتری وحشی بود. طول ریشه نمونه تست1±6/28% بیش از شاهد و بیومس تست3±1/34% بیش از شاهد بود (p <0.05). در تلقیح جوانه، طول ساقه گوجه‌فرنگی تست در گلدان2±50% بیش از طول ساقه شاهد و1±2/31% بیش از نمونه تلقیح شده با باکتری وحشی بود. طول ریشه تست،4±6/28% بیش از شاهد و بیومس تست نیز3±1/34% بیش ازشاهد بود(05/0p <). باکتری سودوموناس مندوسینا تراریخت به‌صورت معنی‌داری سبب تحریک و افزایش رشد بذر و گیاه از نظر طول ساقه، طول ریشه و بیومس گردید. تمام شاخص‌ها اندازه گیری شده در بذر و گیاه گوجه‌فرنگی بیش از گندم بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Effects of Wild form and Transformant Pseudomonas mendocina With Enhanced ACC Deaminase Production on Seed Germination and Growth of Tomato and Wheat Plants

نویسندگان [English]

  • M sadrnia 1
  • N Maksimava 2
چکیده [English]

Amino cyclopropane carboxylate (ACC) deaminase enzyme can increase plant growth by reducing the ethylene production in plants. In this study the effect of genetically modified strain of Pseudomonas mendocina with enhanced enzyme production property was evaluated on the seed germination of monocots and dicot plants in petries and also on the stimulation of plant growth in pots. Petries containing tomato and wheat seeds were divided into 3 groups of 5. All petries were irrigated with 10 ml of any distilled water, water containing wild and transgenic strains for 5 days, gradually. In stimulating growth study by the bacterium on the growth of tomato and wheat plants, the same-sized plants were selected and divided into three pots groups consisting of control, wild and transgenic. After 5 weeks of growth, stem length, root length and biomass content were assessed. Results of the tests showed that, stem lengths of tomato seedlings inoculated with genetically modified bacteria (test) were 50±2% more than stem lengths of control and 31.2±3% more than the samples inoculated with wild bacteria. Root lengths of the test samples were 28.6±1% more than those of the control and biomass quantities of the test were 34.1±3% more than those of the control (p < 0.05). Results of the experiments revealed that shoot lengths of test tomatoes in pots were 50±2% more than stem lengths of the control and were 31.2±1% more than stem lengths of the sample inoculated by wild bacteria. The root lengths of the test tomatoes were 28.6±4% more than those of the control and biomass quantities of the test tomatoes were 34.1±3% more than those of the control (p < 0.05). The results of experiments on seeds and wheat plant inoculated by genetically modified P. mendocina revealed that the bacterium significantly promoted the growth and biomass in comparison with the wild samples. All the properties measured on tomato seeds and plants were higher than those of wheat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amino cyclopropane carboxylate deaminase
  • Pseudomonas mendocina
  • Transformant
  • Tomato
  • Wheat
رمضانیان ع، 1384.  نقش باکتر ی‌های ریزوبیومی مولد آنزیم  ACC دآمیناز در تعدیل اثرات سوء اتیلن استرسی در گیاه گندم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه تهران. دانشکده مهندسی آب و خاک.
جلیلی ف، خاوازانی ک و اسدی رحمانی ه، 1390. تٲثیر سودوموناس فلورسنت با فعالیت آنزیم ACCدامیناز بر شاخص‌های رشد کلزا در شرایط شوری. مجله دانش آب و خاک جلد 21 شماره 2 صفحه های 175 تا 188.
Ahemad M and Khan MS, 2011. Functional aspects of plant growth promoting rhizobacteria. Recent advancements. Insight Microbial. (3): 39-54.
Ahmadzadeh M, Sharifi Tehrani A and Talebi Jahromi Kh, 2004. Study on production of some antimicrobial metabolites by fluorescent pseudomonads. Iranian Journal of Agricultural Sciences 35: 731-739.
Belimov AA, 2007. Pseudomonas brassicacearum strain Am3 containing 1-aminocyclopropane-l-carboxylate deaminase can show both pathogenic and growth-promoting properties in its interaction with tomato. Journal of Experimental Botany 58: 1485–1495.
Cartieaux FP, Nussaume L and Robaglia C, 2003. Tales from the underground: molecular plantrhizobacteria interactions. Plant Cell and Environment 26: 189-199.
Dadson RB and Acquaah G, 1984. Rhizobium japonicum, nitrogen and phosphorus effects on nodulation, symbiotic nitrogen fixation and yield of soybean (Glycine max (L.) Merrill) in the Southern Savanna of Ghana. Field Crops Research 9: 101-108.
Delany I, Sheehan MM, Fenton A, Bardin S, Aarons S and O’Gara F, 2000. Regulation of production of the antifungal metabolite 2,4-diacetylphloroglucinol in Pseudomonas fluorescensF113 genetic analysis of phlF as a transcriptional repressor. Microbiology 146: 537-546.
Dileep Kumar SB, Berggren I and Martensson AM, 2001. Potential for improving pea production by coinoculation with Fluorescent Pseudomonas and Rhizobium. Plant and Soil 229: 25-34.
Dobbelaere S, Vanderleyden J and Okon Y, 2003. Plant growth-promoting effects of diazotrophs in the rhizosphere. Critical Reviews in Plant Sciences 22: 107-149.
Gholami A, Shahsavani S and Nezarat S, 2009. The effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) on germination, seedling growth and yield of Maize.World Academy of Science, Engineering and Technology 49: 1924.
Glick BR, 1994. 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid deaminase mutants of the plant growth promoting rhyzobacterium Pseudomonas putida GR 12-2 do not stimulate canola root elongation. Canadian Journal of Microbiology 40: 911–915.
Glick BR, 2012. Plant growth-promoting bacteria: mechanisms and applications. Scientifica (Cairo). Epub 1-15.
Glick BR, Karaturović A, Newell DN and Novel PC, 1995. Procedure for rapid isolation of plant growth-promoting pseudomonads. Canadian Journal of Microbiology 41: 533–536.
Hernandez AN, Hernandez A and Heydrich, M, 1995. Selection of rhizobacteria for use in maize cultivation. Cultivos Tropicales 6: 5-8.
Honma M and Shimomura, T, 1978. Metabolism of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid. Agricultural Biology and Chemistry 42: 1825-1831.
Hontzeas N, Hontzeas CE and Glick BR, 2004a. Reaction mechanisms of the bacterial enzyme 1-aminocyclopropane-1- carboxylate deaminase. Biotechnology Advances 24: 420–426.
Hontzeas N, Saleh S and Glick BR, 2004b. Changes in gene expression in canola roots induced by ACC-deaminase-containing plant-growth-promoting bacteria. Molecular Plant-Microbe Interactions 17: 865–871.
Li J, 2000. An ACC deaminase minus mutant of Enterobacter cloacae UW4 no longer promotes root elongation. Current Microbiology 41: 101–105.
Ma W, 2003. Prevalence of 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase in Rhizobium spp. Antonie Van Leeuwenhoek 83: 285–291.
Martinez-Viveros O, Jorquera MA, Crowley DE, Gajardo G and Mora ML, 2010. Mechanisms and practical considerationsinvolved in plant growth promotion by rhizobacteria. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 10: 293 –319.
Moeinzadeh A, Sharif-Zadeh F, Ahmadzadeh M and Heidari Tajabadi F, 2010. Biopriming of sunflower (Helianthus annuus L.) seed with Pseudomonas fluorescens for improvement of seed invigoration and seedling growth. Australian Journal of Crop Science 4(7): 564-570.
Mwashasha RM, Hunja M, Akio T and Esther MK, 2013. Evaluation of rhizosphere, rhizoplane and phyllosphere bacteria and fungi isolated from rice in Kenya for plant growth promoters. Springerplus 2: 606.
Noumavo PA, Kochoni E, Didagbé YO, Adjanohoun A, Allagbé M, Sikirou R, Gachomo EW, Kotchoni SO and Baba-Moussa L, 2013. Effect of Different Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Maize Seed Germination and Seedling Development. American Journal of Plant Sciences 4: 1013-1021.
Nowak-Thompson B, Chaney N, Wing JS, Gould SJ and LoperB JE, 1999. Characterization of the pyoluteorin biosynthetic gene cluster of Pseudomonas fluorescens Pf-5. Journal of Bacteriology 181: 2166-2174.
Patten C, and Glick BR, 1996. Bacterial biosynthesis of indole-3-acetic acid. Canadian Journal of Microbiology 42: 207-220.
Penrose DM, Glick BR, 2003. Methods for isolating and characterizing ACC deaminase-containing PGPR. Physiologia Plantarum, 118: 10–15.
Kim J, Rebecca L, Wilson J, Case B, Brad M, Binder A, 2012. Comparative Study of Ethylene Growth Response Kinetics in Eudicots and Monocots Reveals a Role for Gibberellin in Growth Inhibition and Recovery. Plant Physiology 160: 1567-1580.
Khan AG, 2006. Mycorrhizoremediation-an enhanced form of phytoremediation. J Zhejiang Univercity Science Biology 7 (7): 503-514.
Klee HJ, Hayford MB, Kretzmer KA, Barry GF, and Krishore GM, 1991. Control of ethylene sysnthesis by expression of a bacterial enzyme in transgenic tomato plants. Plant Cell 3: 1187-1193.
Sadrnia M, Maksimava N, Khromsova E, Stanislavich S, Owlia P and  Arjomandzadegan M, 2012. Cloning of the gene encoding the 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase to E.coli and study of its expression. Minerva Biotecnologica 24(4): 123-8.
Saharan BSa and Nehra V, 2011. Plant growth promoting rhizobacteria: a critical review. Life Sciences and Medicine Research 19-21.
Schroth MN and Hancock JD, 1982. Disease-suppressive soil and root-colonizing bacteria. Science 216: 1376–1381.
Staal M, 2011. Apoplastic alkalinization is instrumental for the inhibition of cell elongation in the Arabidopsis root by the ethylene precursor 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid. Plant Physiology, 155(4): 2049–2055.
Teplitskaya L, Yurkova I, Sidyakin A and Zhupanov I, 2011. Receipt of callus cultures of M. officinalis and them cytomorphological features. Scientific Notes OF Taurida V.Vernadsky National University 2: 284-290.
Vleesschauwer DD, Jing Xu and HofteMaking M, 2014. Sense of hormone-mediated defense networking: from rice to Arabidopsis Front. Plant Science 5.
Wagar A, Shahroona B, Zahir ZA and Arshad M, 2004. Inoculation with Acc deaminase containing rhizobacteria for improvming growth and yield of wheat. Pakistan Journal of Agricultural Sciences 41: 119-124.
Wang C, 2000. Effect of transferring 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) deaminase genes into Pseudomonas fluorescens strain CHA0 and its gacA derivative CHA96 on their growth-promoting and disease-suppressive capacities. Canadian Journal of Microbiology 46: 898–907.
Yadav J, Verma JP and Tiwari, KN, 2010. Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Seed Germination and Plant Growth Chickpea (Cicer arietinum L.) under in Vitro Conditions. In Biological Forum-Annual of International Journal 2: 15-18.
Yao L, Wu Z, Zheng Y, Kaleem I and Li C, 2010. Growth promotion and protection against salt stress by Pseudomonas putida Rs-198 on cotton. European Journal of Soil Biology 46: 49-54.