ارزیابی تطبیقی شاخص‌های SPI، RDI و SDI در تحلیل مشخصه‌‍‌های خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: دشت بم)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه هرمزگان

2 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه هرمزگان

3 استادیار گروه باغبانی، دانشگاه هرمزگان

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین سه شاخص SPI، RDI و SDI در پایش خشکسالی‌­های هواشناسی و هیدرولوژیکی در دشت بم و بررسی ارتباط آن­ها با یکدیگر، تحلیل مشخصه‌‌­های خشکسالی در مقیاس­‌های زمانی مختلف و احتمال وقوع آن­هاست. بررسی نتایج حاصل با استفاده از آزمون t جفت شده نشان‌دهنده تفاوت معنی­دار در نتایج شدت، مدت و فراوانی در شاخص  SPIباRDI بوده و بیشترین شباهت ویژگی­های یاد شده SDI با RDI به‌دست آمد. نتایج آزمون همبستگی متقاطع نشان‌دهنده ضرایب بالای همبستگی به‌صورت هم‌زمان در مقیاس زمانی 48 ماهه بوده که SPI-48:RDI-48، SDI-48:RDI-48 و SPI-48:SDI-48 به‌ترتیب دارای ضرایب همبستگی 1، 1 و 53/0 می­‌باشد. نتیجه حاصل از بررسی روند پارامتر­های اقلیمی با آزمون من- کندال نشان داد که دبی جریان و باران دارای روند کاهشی و دما دارای روند افزایشی، اما فاقد روند معنی‌­دار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Adaptive Evaluation of SPI, RDI and SDI Indices in Analyzing the Meteorological and Hydrological Drought Characteristics (Case Study: Bam Plain)

نویسندگان [English]

  • M Eghtedar Nezhad 1
  • O Bazrafshan 2
  • A Sadeghi Lari 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the RDI, SPI and SDI indices for monitoring the meteorological and hydrological droughts in Bam plain, investigate their relationships with each other, and analyze the drought characteristics in different time scales and the probability of their occurrences. The results of paired t-test revealed significant differences in the results of severity, magnitude and frequency of the SPI and RDI and the most similar characteristics were obtained between RDI and SDI. Cross correlation coefficient test results indicated a high correlation in the 48-month time scale, simultaneously, and SPI-48-RDI-48, SDI-48-RDI-48 and SPI-48-SDI-48 had the coefficients values of 1, 1 and 0.53, respectively. The results of trend studies of climatic parameters using the Mann Kendall method showed decrease in the precipitation and flow rate trends and increase in the temperature trend which were not significant.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bam Plain
  • Cross correlation function
  • Reconnaissance drought indices
  • Standardized precipitation indices
  • Streamflow drought indices