دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، بهار 1397 

مقاله پژوهشی

1. اثر مواد آلی و زمان انکوباسیون بر شکل‌های شیمیایی کادمیم (Cd) در یک خاک آهکی

صفحه 1-13

رحیم محمدزاده؛ مصطفی چرم؛ عبدالامیر معزی؛ مجتبی نوروزی مصیر


مقاله پژوهشی

3. ارزیابی انتخاب تابع توزیع احتمالاتی مناسب در استفاده از شاخص‌های خشکسالی SPI و RDI

صفحه 29-40

حسین رضایی؛ ندا خان محمدی؛ مجید منتضری؛ جواد بهمنش


9. بسط مدل زمانی و مکانی انتشار نمک در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 109-118

مریم عبداله زاده؛ احمد فاخری‌فرد؛ یعقوب دین‌پژوه؛ محرم جعفری