دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، فروردین 1397 

مقاله پژوهشی

اثر مواد آلی و زمان انکوباسیون بر شکل‌های شیمیایی کادمیم (Cd) در یک خاک آهکی

صفحه 1-13

رحیم محمدزاده؛ مصطفی چرم؛ عبدالامیر معزی؛ مجتبی نوروزی مصیر


مقاله پژوهشی

ارزیابی انتخاب تابع توزیع احتمالاتی مناسب در استفاده از شاخص‌های خشکسالی SPI و RDI

صفحه 29-40

حسین رضایی؛ ندا خان محمدی؛ مجید منتضری؛ جواد بهمنش


بسط مدل زمانی و مکانی انتشار نمک در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 109-118

مریم عبداله زاده؛ احمد فاخری‌فرد؛ یعقوب دین‌پژوه؛ محرم جعفری