محاسبه عملکرد کانال، احجام تلفات و کمبود آب تحویلی به آبگیرهای آبیاری در گزینه‌های مختلف تحویل و توزیع آب

چکیده

در شبکه­های آبیاری معمولاً میزان آب تحویلی به اراضی پایین­دست هر دریچه با نیاز واقعی آن تطبیق نداشته و در بعضی موارد به مقدار قابل توجهی از آن بیشتر و در بعضی موارد نیز به مراتب کمتر است. این عدم تناسب و بی عدالتی در تحویل و توزیع آب نه تنها موجب کاهش عمکرد محصول و نارضایتی زارعینی که کمتر از نیاز خود آب دریافت کرده اند می­گردد، بلکه برای مزارعی که آب بیش از حد دریافت داشته­اند نیز ممکن است موجب کاهش محصول در اثر آبیاری بیش از حد گردد. در این تحقیق با استفاده از مدل هیدرودینامیک  RootCanal که یکی از مدل­های شبیه­سازی هیدرولیکی کانال­های آبیاری می­باشد به شبیه­سازی چند گزینه تحویل و توزیع آب در کانال­ E1R1 شبکه آبیاری دز پرداخته شده است. سپس با استفاده از نتایج شبیه­سازی جریان به محاسبه شاخص­های ارزیابی عملکرد کانال پرداخته شد و احجام تلفات آب تعیین گردید. همچنین دستورالعمل­های مناسب بهره­برداری تعیین، اجراء و پس از کاربرد آنها دوباره عملکرد کانال و احجام تلفات و کمبود محاسبه گردیده است. نتایج نشان می­دهد در کلیه گزینه‌ها، افزایش تعداد عملیات بهره‌برداری موجب بهبود شاخص­های‌ عملکرد آبگیرها و کل کانال گردیده و از بین گزینه­های مختلف شبیه­سازی شده، بیشینه بهبود عملکرد 49 درصد می‌باشد که مربوط به آبگیر 6 در سناریو 2 می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculation of Channel Performance, Water Losses and Water Delivery Shortage in Irrigation Intakes for Different Water Delivery and Distribution Options

چکیده [English]

Usually, the amount of water that is delivered to the downstream of a gate in irrigation network does not match with the actual need and in some cases it is significantly higher than the need and sometimes it is far less. This imbalance in delivery and distribution of water not only reduces the product performance and farmer’s satisfactions, but also for those farms that have received too much water may cause yield reduction due to excessive irrigation. In this study, using Rootcanal hydrodynamic model that is one of the irrigation channel hydraulic simulation models, several options for water delivery and distribution in E1R1canal of Dez irrigation network are simulated. Then using the simulation results, the performance index and volume of water losses are calculated. Also appropriate operation guidelines are determined and accomplished, then after implementation of them the canal performance and volume of losses are recalculated. The results show that in all scenarioes, increasing the number of operations, improves the performance indices of intakes and canal and among the various simulated options, the maximum performance improvement is 49% which belongs to the intake 6 in Scenario number2.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canal performance
  • Delivery efficiency
  • Delivery losses
  • Dez Irrigation Network
  • RootCanal model
Ehteshami M, Alikenari SH, Aabasi N, 2000. Assessment of water delivery and distribution efficiency and causes of increase roughness in Ghazvin irrigation network. Pp. 83-93. Proceedings of the 10th Irrigation and Drainage National Comity Conference. 26-26 November, Tehran, Iran.
Ghobadian R, Mohamadi S, Golzari S, 2014. Numerical analysis of slide gate and neyrpic module intakes outflows in unsteady flow conditions. Ain Shams Engineering Journal 5(3):657-666.
Ghodousi H, Dadashi Z, 2016. Evaluation and comparison of Icss and Rootcanal models for simulation of flow in irrigation canals(Case study: Ghoorichay Irrigation Network). Iran water Research Journal, 2: 107-116.
Honam W, Mihong E, Yong Choi J, 2016. Assessment of water delivery efficiency in irrigation canals using performance indicators. Irrigation Science 34(2): 129-143.
Mohseni Movahed S.A, Monem M.J, 2002. Optimization of operation performance of irrigation canals using SA method. Journal of Basis Science Azad University 44: 3565-3575.
Montazer A, Pashazadeh N, 2011. Performance assessment of water delivery in different operation condition  from main canal of Dez irrigation network using Canalman hydrodynamic model. Journal of water and Soil 25(1): 125-139.
Monem M.J, Ghodousi H, Emadi A.R, 2006. Quantifying operation performance of irrigation canals in response to demand variation using hydrodynamic model and analysis of unsteady flow. Journal of Agricultural Research Water, Soil and Plant 6(3): 17-29.
Molden DJ, Gates TK, 1990. Performance measures for evaluation of irrigation water delivery systems. Irrigation and Drainage Engineering ASCE 116(6): 804-822.
Sadeghi Aatar M, Behnia A, Kaveh F, 2000. Total efficiency of Dez irrigation network. Pp. 35-50. Proceedings of the 10th  Irrigation and Drainage National Comity Conference. 26-26 November, Tehran, Iran.
Usal O.K, Atis E, 2010. Assessing the performance of participatory irrigation management over time: a case study from Turkey. Agricultural water management 97(7): 1017-1025.
Xu M, Schwanenberg D, 2017. Sequential and simultaneous model predictive control of a drainage canal network using an Implicit diffusive wave model. Journal of Irrigation and Drainage Engineering ASCE 143(3): 10-20.
Zemestani H, Farsadizadeh D, Hosseinzade Dalir A, 2015. Simulation of unsteady flow in irrigation canals using Canalman model(Case study AMC Canal of Tabriz Irrigation Network). Water and Soil Science-University of Tabriz 26(2): 287-298.
Zwart S.J, Leclert L.M.C, 2010. A remote sensing- based irrigation performance assessment(case study of the office du niger in Mali). Irrigation Science 28(5): 371-385.