دوره و شماره: دوره 28، شماره 4، دی 1397، صفحه 1-249 
مطالعه آزمایشگاهی اثر زبری جداره بر مقاومت جریان در کانال‌های مستطیلی روباز

صفحه 95-107

سجاد جاوید؛ میر علی محمدی؛ محسن نجارچی؛ محمد مهدی نجفی زاده


تأثیر روش کاربرد اسید هیومیک بر زیست‌فراهمی آهن در گیاه کلزا

صفحه 109-125

طالب نظری؛ مجتبی بارانی مطلق؛ اسماعیل دردی پور؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ سمیه سفیدگر شاهکلایی