دوره و شماره: دوره 28، شماره 3، پاییز 1397 
2. اثر محلول‌پاشی آهن و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش سبز در شرایط تنش کم‌آبی

صفحه 13-25

سجاد اقدسی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ مجید آقاعلیخانی؛ حامد کشاورز


4. مدل‌سازی جـریان یک بعـدی در آبیـاری جویـچه‌ای با حل عددی معادلات هیدرودینامیک کامل به روش Roe

صفحه 41-51

آیلر ابراهیم زاده؛ علی نقی ضیائی؛ محمد رضا جعفرزاده؛ علی اصغر بهشتی؛ ندا شیخ رضازاده نیکو