دوره و شماره: دوره 28، شماره 3، پاییز 1397 
2. اثر محلول‌پاشی آهن و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش سبز در شرایط تنش کم‌آبی

صفحه 13-25

سجاد اقدسی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ مجید آقاعلیخانی؛ حامد کشاورز


4. مدل‌سازی جـریان یک بعـدی در آبیـاری جویـچه‌ای با حل عددی معادلات هیدرودینامیک کامل به روش Roe

صفحه 41-51

آیلر ابراهیم زاده؛ علی نقی ضیائی؛ محمد رضا جعفرزاده؛ علی اصغر بهشتی؛ ندا شیخ رضازاده نیکو


16. تاثیر عمق آب پایین‌دست بر مشخصات پرش هیدرولیکی در امتداد سرریز جانبی

صفحه 195-208

نگار باقری سیدشکری؛ افشین اقبال زاده؛ میترا جوان