دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، تابستان 1397 

5. بررسی عددی تأثیر طول آب‌شکن مستغرق بر الگوی جریان در کانال باز مستقیم

صفحه 57-69

افشین اقبال زاده؛ مختار رستم نژاد؛ محمد واقفی؛ سمیه الیاسی


10. کاربرد روش‎های ELECTRE TRI و پارامتریک در ارزیابی تناسب بخشی از اراضی دشت مغان برای کشت ذرت تحت آبیاری بارانی

صفحه 121-137

جواد سیدمحمدی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فریدون سرمدیان؛ فرزین شهبازی؛ محمد علی قربانی


15. اثر لجن فاضلاب بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم

صفحه 193-206

فاطمه شهبازی؛ سمیه قاسمی؛ حمید سودائی زاده؛ هادی پوردارا؛ کبری ایاسه