ارزیابی امکان احیاء مخزن سد آرباتان هریس با اجرای پتوی رسی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، گروه عمران، واحد آذرشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آذرشهر ، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه، گروه عمران، واحد آذرشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آذرشهر ، ایران

چکیده

نشت آب از بدنه و مخزن سد، یکی از مشکلات جدی در احداث آنها می باشد که علاوه بر خسارت های مالی، می­تواند تبعات منفی زیست محیطی و اجتماعی زیادی نیز به همراه داشته باشد. سد آرباتان شهرستان هریس، یکی از سدهایی است که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه واقع شده است و به دلیل عدم انجام مطالعات دقیق ، دچار پدیده نشست شده و نهایتاً غیرقابل استفاده گردیده است. بررسی محل احداث سد نشان می­دهد که مخزن آن بر روی رسوبات تبخیری قرار گرفته و نفوذ آب باعث ایجاد تعدادی فروچاله و کانال­های فرار آب در لایه­های زیرین شده و در نهایت موجب تخلیه آب سد گردیده است. هدف از این مقاله، امکان سنجی فنی و اقتصادی احیای دوباره این سد با استفاده از پتوی رسی برای پوشش کف مخزن آن می­باشد. برای این منظور، پس از شناخت خصوصیات زیرسطحی مخزن، مدلسازی عددی با استفاده از نرم افزارSEEP/W انجام می­شود. همچنین با استفاده از روش بنت، میزان تراوش آب، در حالتی که سد دارای پتوی رسی می­باشد، تعیین می­گردد. بررسی نتایج حاصل از دو روش عددی و بنت نشان می­دهد که مقدار تراوش آب از مخزن سد پوشیده با پتوی رسی، به ترتیب برابر 23569 و 584000 مترمکعب در مدت 180 روز خواهد بود. بنابراین با وجود مقدار زیاد تراوش، کارآیی این روش برای احیای این سد مفید و راهگشا نخواهد بود. بطور کلی این حجم نشت ممکن است منجر به گسیختگی دوباره بدنه سد و پتوی رسی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Arbatan Dam Reservoir Restoration by Clay Blanket

نویسندگان [English]

  • M. M Moosavi 1
  • M. R Malekpoor 2
1 M.Sc. Student, Department of Civil Engineering, Azarshahr Branch, Islamic Azad University, Azarshahr, Iran
2 Assist. Prof., Department of Civil Engineering, Azarshahr Branch, Islamic Azad University, Azarshahr, Iran
چکیده [English]

Water leakage from dam reservoir and body is one of the most concerning issues in establishment of such large projects, which in addition to wasting costs brings lots of negative social and environmental consequences. One of the dams of Urmia lake catchment area, which suffers leakage phenomenon being unusable, consequently, due to not doing exact geotechnical studies is Arbatan reservoir of Heris town. Investigation of the dam establishment site shows that the dam reservoir has been placed on evaporative sediments and water penetration has resulted in formation of some sinkholes and water escape channels in the lower substrates and the dam discharge. So the aim of the present research study is to evaluate use of clay blanket for covering the reservoir floor and its restoration. To do so, after identifying subterranean features of the reservoir using SEEP/W numerical model and bent method, leakage amount of water was determined under clay blanket application state. Results of the two numerical and bent methods indicated that leakage amount of the dam reservoir covered with clay blanket are 23569 and 584000 cubic meter, respectively, within 180 days. So, with huge amount of leakage, efficiency of the method will not be effective and a good solution for the dam restoration. In general, such amount of leakage might result in repeated rapture in the dam body and clay blanket. So under such conditions, success of every investment related to this dam will confront high level of uncertainty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • numerical model
  • Bent method
  • leakage
  • sinkhole
  • Econimic
Archives of Water and Soil Management, Technical and Engineering Affairs, Jihad and Agricultural Organization, Tabriz.
Bibordi, M., 1993. Principles of Land Drainage. University of Tehran Publications. 
Cooper, A.H., Gutiérrez, F., 2013. Dealing with gypsum karst problems: hazards, environmental issues and planning. In: Frumkin, A. (Ed.), Treatise on Geomorphology. Karst Geomorphology. vol. 6. Elsevier, Amsterdam, pp. 451–462.
Ebadi, M.A., 2012. Investigation of engineering geology to determine the cause of water escape from the Arbatan Dam, MSc thesis, Department of Geology, Islamic Azad University, Ahar Branch.
Ebrahimi, M., 2014. Improvement of the hydromechanical behavior of soil dam using composite protective layers (CFRD) and optimal thickness design of flexible core, MSc thesis, Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Islamic Azad University, Ahar Branch.
Fahimi Fard, A. and Soroush, H., 2010. Principles of Foundation Design in Dam Construction. Amir Kabir University of Technology Publication.
Galve, J.P., Gutiérrez, F., Lucha, P., Bonachea, J., Remondo, J., Cendrero, A., Gutiérrez, M., Gimeno, M., Pardo, G., Sánchez, J., 2009. Sinkholes in the salt-bearing evaporate karst of the Ebro River valley upstream of Zaragoza City (NE Spain). Geomorphological mapping and analysis as a basis for risk management. Geomorphology 108, 145–158.
Ghanbari, A., 2003. Engineering Geology and Earthquake. Fruzsh Publication, Tabriz.
Guerrero, J., Gutiérrez, F., Galve, J.P., 2012. Large depressions, thickened terraces and gravitational deformation in the Ebro River valley (Zaragoza area, NE Spain). Evidence of glauberite and halite interstratalkarstification. Geomorphology 196, 162–176.
Gutiérrez, F., Desir, G., Gutiérrez, M., 2003. Causes of the catastrophic failure of an earth dam built on gypsiferous alluvium and dispersive clays (Altorricón, Huesca Province, NE Spain). Environ. Geol. 43, 842–851.
Gutierrez, F., Mozafari, M., Carbonel, D., Gómez, R., Raeisi, E., (2014). Leakage problems in dams built on evaporites. The case of La Loteta Dam (NE Spain), a reservoir in a large karstic depression generated by interstratal salt dissolution. Engineering Geology 185, 139-154.
Guzina, B.J., Sarić, M., Petrović, N., 1991. Seepage and dissolution at foundations of a dam during the first impounding of the reservoir. 7th International Congress on Large Dams,Vienna, pp. 1459–1475.
Julie R. Kelley, et al (2007) Geologic Setting of Mosul Dam and Its Engineering Implications, US Army Engineer Research and Development Center.
Keshavarz Bakhshayesh, M., Talkhablu, M. and Ebadi, M.A., 2013. Study and evaluation of environmental impacts of salt dissolution and water escape from the Arbatan reservoir in East Azarbaijan. 8th Iranian Engineering and Environmental Geology Congress, September 17-18, Ferdowsi University of Mashhad.
Kiyani, M., Sadrekarimi, J., Fakhri, B., 2008. Gypsum dissolution effects on the performance of a large dam. IJ. Trans. 21, 143–150.
Milanovic, P., 2004. Water Resources Engineering in Karst. CRC Press, Boca Raton.
Milanovic, P., 2011. Dams and reservoirs in karst. In: Van Beynen, P.E. (Ed.), Karst Management.
Moradi, G., Abbasnejad, A.R., 2011. The investigation of extra seepage of the Gheisaragh Dam and remedial method. 6th International Congress on Civil Engineering,pp. 1–6 (Semnan, Iran).
Moradi, Q. and Abbas Nezhad, A., 2010. Gypsy Substrates and Case Study of Sarab Qeysarq Dam. 5th National Congress of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad.
Rahimi, H., 2003. Embankment Dams. University of Tehran Publications.
Sissakian, V.J., Al-Ansari, N., Knutsson, S., 2014. Karstification effect on the stability ofMosul Dam and its assessment, North Iraq. Engineering 6, 84–92.
Wafaeian M. 2015. Theoretical and Practical Information on Earth Dams. Arkan Danesh Publication, Esfahan.