دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-250 
مدل‌سازی ضریب دبی روزنه‌های جانبی مستطیلی

صفحه 83-96

سعید شعبانلو؛ فریبرز یوسفوند؛ حامد عظیمی؛ عیسی ابتهاج