دوره و شماره: دوره 29، شماره 4، زمستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه آزمایشگاهی زبری بستر تنداب بر استهلاک انرژی

صفحه 1-11

فرشته بیرانوند؛ فرزین سلماسی؛ داود فرسادی زاده


3. بررسی روند تغییرات بارش و دبی در حوضه آبریز دریاچه اورمیه در طول چهار دهه اخیر

صفحه 27-41

پوریا فضلی فرد؛ واحد بردی شیخ؛ امیر سعدالدین؛ بهزاد حصاری


7. بررسی عددی عملکرد دریچه‌های کشویی متوالی در تنظیم دبی جریان در کانال‌ها

صفحه 85-96

فروغ اشکان؛ رسول دانشفراز؛ علیرضا غفاری نیک؛ علی قهرمانزاده؛ عمر مینایی


12. بررسی اثر ا حداث سد بوکان بر شاخص‌های هیدرولوژیک رودخانه زرینه‌رود بر اساس منحنی تداوم جریان

صفحه 147-159

فریبا اسفندیاری درآباد؛ رئوف مصطفی زاده؛ زضا شاهمرادی؛ علی نصیری خیاوی


14. بر رسی فشارهای دینامیکی وارد بر صفحه موج نفوذپذیر تحت تابش امواج منظم

صفحه 175-188

نوال آزم؛ فرزین سلماسی؛ محمد علی لطف الهی یقین؛ جواد پارسا؛ علیرضا مجتهدی