دوره و شماره: دوره 29، شماره 4، دی 1398 

مقاله پژوهشی

مطالعه آزمایشگاهی زبری بستر تنداب بر استهلاک انرژی

صفحه 1-11

فرشته بیرانوند؛ فرزین سلماسی؛ داود فرسادی زاده


بررسی عددی عملکرد دریچه‌های کشویی متوالی در تنظیم دبی جریان در کانال‌ها

صفحه 85-96

فروغ اشکان؛ رسول دانشفراز؛ علیرضا غفاری نیک؛ علی قهرمانزاده؛ عمر مینایی


بررسی اثر ا حداث سد بوکان بر شاخص‌های هیدرولوژیک رودخانه زرینه‌رود بر اساس منحنی تداوم جریان

صفحه 147-159

فریبا اسفندیاری درآباد؛ رئوف مصطفی زاده؛ زضا شاهمرادی؛ علی نصیری خیاوی


بر رسی فشارهای دینامیکی وارد بر صفحه موج نفوذپذیر تحت تابش امواج منظم

صفحه 175-188

نوال آزم؛ فرزین سلماسی؛ محمد علی لطف الهی یقین؛ جواد پارسا؛ علیرضا مجتهدی