دوره و شماره: دوره 29، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1-250 
اثر دیاتومیت بر توزیع شکل‌های شیمیایی کادمیم در دو خاک‌ آلوده

صفحه 129-140

مرضیه پیری؛ ابراهیم سپهر؛ عباس صمدی؛ خلیل فرهادی؛ محمد علیزاده خالد آباد


تعیین کیفیت آب چاه‌های کشاورزی دشت سراب جهت استفاده در سیستم‌های‌ آبیاری تحت فشار

صفحه 185-198

مهناز تلسچی امیرخیزی؛ رضا دلیرحسن نیا؛ پرویز حقیقت جو؛ ابوالفضل مجنونی هریس