مدل‌سازی ضریب دبی روزنه‌های جانبی مستطیلی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران آب. مرکز تحقیقات آب وفاضلاب، دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 دانشجوی دکتری مهندسی عمران آب. گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی، مرکز تحقیقات آب وفاضلاب، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

در این تحقیق، مقادیر ضریب دبی روزنه­های جانبی با استفاده از روش­های ANFIS و ANFIS-GA تخمین زده شد. برای مدل­سازی ضریب دبی، تاثیرات نسبت عرض کانال اصلی به طول روزنه جانبی (B/L)، نسبت ارتفاع روزنه جانبی به طول روزنه جانبی (W/L)، نسبت عمق جریان در کانال اصلی به طول روزنه جانبی (Ym/L) و عدد فرود (Fr) در نظر گرفته شد. برای محاسبه ضریب دبی یازده مدل مختلف برای هر یک از مدل­های ANFIS و ANFIS-GA معرفی گردید. سپس به منظور مقایسه نتایج مدل­های محاسبات نرم با مدل دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، ضریب دبی روزنه جانبی با استفاده از مدل FLOW-3D شبیه­سازی شد. برای آشفتگی میدان جریان از مدل­های آشفتگی k-ε استاندارد و RNG k-ε استفاده گردید. بر اساس نتایج مدل عددی، مدل آشفتگی RNG k-ε آشفتگی میدان جریان را با دقت بیشتری نسبت به مدل k-ε شبیه­سازی نمود. همچنین مقادیر MAPEوRMSE برای دبی­های مدل­سازی شده توسط حل عددی به­ترتیب برابر 204/12 و 001/0 است. با تحلیل نتایج مدل­های ANFIS، ANFIS-GA و  CFD، مدل ANFIS-GA مدل برتر معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Discharge Coefficient of Rectangular Side Orifices

نویسندگان [English]

  • S Shabanlou 1
  • F Yosefvand 1
  • H Azimi 2
  • I Ebtehaj 3
1 Assoc. Prof., Dept. of Water Eng., Kermanshah Branch, Islamic Azad Univ., Kermanshah, Iran
2 M.Sc. Graduate, Dept. of Civil Eng., Iran- Water and Wastewater Research Center, Razi Univ., Kermanshah, Iran
3 Ph.D. Student, Dept. of civil Eng., Razi Univ., Kermanshah, Iran- Water and Wastewater Research Center, Razi Univ., Kermanshah, Iran
چکیده [English]

In this research, the discharge coefficient values of side orifices are modeled using ANFIS and the ANFIS-GA methods. To simulate the discharge coefficient, the effects of the ratio of the main channel width to the side orifice length (B/L), the ratio of the side orifice height to its length (W/L), the ratio of the flow depth in the main channel to the side orifice length (Ym/L) and the Froude number (Fr) were considered. Eleven different models were introduced for each of the ANFIS and ANFIS-GA models to estimate the discharge coefficient. Next, in order to compare the soft computing models’ results with the results of the computational fluid dynamics (CFD), the side orifice discharge coefficient was simulated using FLOW-3D model. To model the flow field turbulence, the standard k-ε and RNG k-ε turbulence models were used. According to the CFD model results, the RNG k-ε turbulence model simulated the flow field turbulence with higher accuracy as compared to k-ε model. Also, the MAPE and RMSE values for the estimated discharges by the CFD model were equal to 12.204 and 0.001, respectively. By analyzing the results of the ANFIS, ANFIS-GA and CFD models, the ANFIS-GA model was introduced as the premier model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ANFIS
  • CFD simulation
  • Discharge coefficient
  • genetic algorithm
  • Side orifices
Azimi H, Hadad H, Shokati Z and Salimi MS, 2015. Discharge and flow field of the circular channel along the side weir. Canadian Journal of Civil Engineering 42(4): 273-280.
Azimi H and Shabanlou S, 2015. The flow pattern in triangular channels along the side weir for subcritical flow regime. Flow Measurement and Instrumentation 46: 170-178.
Azimi H, Shabanlou S. 2016. Numerical simulation of free surface and flow field in circular channels along the side weirs in subcritical conditions. Water and Soil Science- University of Tabriz 26(1/1): 225-238.
Azimi H, Shabanlou S. 2017. Numerical study of the effects of bed slope change of circular channels in supercritical conditions along the side weirs. Water and Soil Science- University of Tabriz 27(3): 53-64.
Azimi H, Shabanlou S, Ebtehaj I and Bonakdari H, 2016. Discharge coefficient of rectangular side weirs on circular channels. International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation 17(7-8): 391-399.
Carballada BL, 1978. Some characteristics of lateral flows. PhD Thesis, Concordia University, Montreal, Quebec, Canada.
Ebtehaj I, Bonakdari H, Khoshbin F and Azimi H. 2015a. Pareto genetic design of group method of data handling type neural network for prediction discharge coefficient in rectangular side orifices. Flow Measurement and Instrumentation 41: 67-74.
Ebtehaj I, Bonakdari H, Zaji AH, Azimi H and Khoshbin F, 2015b. GMDH-type neural network approach for modeling the discharge coefficient of rectangular sharp-crested side weirs. Engineering Science and Technology, an International Journal 18(4): 746-757.
Eghbalzadeh A, Javan M, Hayati M and Amini A, 2016. Discharge prediction of circular and rectangular side orifices using artificial neural networks. KSCE Journal of Civil Engineering 20(2): 990-996.
Ghodsian M, 2003. Flow through side sluice gate. Journal of Irrigation and Drainage Engineering ASCE 129(6): 458-462.
Hashid M, Hussain A and Ahmad Z, 2015. Discharge characteristics of lateral circular intakes in open channel flow. Flow Measurement and Instrumentation 46: 87-92.
Hussein A, Ahmad Z and Ojha CSP, 2014. Analysis of flow through lateral rectangular orifices in open channels. Flow Measurement and Instrumentation 36: 32-35.
Holland JH, 1975. Adaptation in natural and artificial system. University of Michigan Press, Ann Arbor.
Hussein A, Ahmad Z and Asawa GL, 2010. Discharge characteristics of sharp-crested circular side orifices in open channels. Flow Measurement and Instrumentation 21(3): 418-424.
Hussein A, Ahmad Z and Asawa GL, 2011. Flow through sharp-crested rectangular side orifices under free flow condition in open channels. Agricultural Water Management 98: 1536-1544.
Jang JSR, 1993. ANFIS: adaptive-network-based fuzzy inference system. Systems, Man and Cybernetics, IEEE Trans. on 23(3): 665-685.
Ojha CSP and Subbaiah D, 1997. Analysis of flow through lateral slot. Irrigation and Drainage Engineering ASCE 123(5): 402-405.
Ramamurthy AS, Udoyara ST and Serraf S, 1986. Rectangular lateral orifices in open channel. Journal of Environmental Engineering ASCE 135(5): 292-298.
Ramamurthy AS, Udoyara ST and Rao MVJ, 1987. Weir orifice units for uniform flow distribution. Journal of Environmental Engineering ASCE 113(1): 155-166.