دوره و شماره: دوره 29، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-250 
5. بررسی آزمایشگاهی اثر مساحت سطح شکاف در بدنه‌ی پایه روی کاهش آبشستگی موضعی پایه پل

صفحه 67-79

اعظم اردلانی؛ مرتضی بختیاری؛ مجتبی صانعی؛ سید محمود کاشفی پور


7. استفاده تلفیقی از مدل AquaCrop و روش توماس- فیرینگ در بررسی عملکرد گندم دیم

صفحه 95-108

مریم السادات واعظ ‌مدنی؛ احمد فاخری‌فرد؛ ابوالفضل مجنونی هریس


8. پاسخ دو رقم خرما به سطوح مختلف آب در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

صفحه 109-121

مریم السادات واعظ ‌مدنی؛ احمد فاخری‌فرد؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ نادر سلامتی؛ حسین دهقانی سانیچ


13. تحلیل رگبارهای حوضه سد کرخه و استخراج هیتوگراف طرح به روش هاف

صفحه 165-180

عصمت السادات علوی؛ یعقوب دین‌پژوه؛ اسماعیل اسدی


14. سینتیک رهاسازی مس توسط DTPA از خاک‌های آهکی استان آذربایجان شرقی

صفحه 181-195

عادل ریحانی تبار؛ الهام عبدالملکی؛ نصرت اله نجفی؛ شاهین اوستان