تعیین ضریب گیاهی منفرد و پایه گیاه دارویی گاوزبان در منطقه کرکج تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تبریز

2 استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز

4 دانشجوی دکترای گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تبریز

5 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تبریز

چکیده

برای برآورد نیاز آبی گیاهان در مراحل مختلف رشد، تعیین ضریب گیاهی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا پژوهش حاضر به‌منظور تعیین ضرایب گیاهی گیاه دارویی گاوزبان در اراضی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز  در سال 1392 انجام شد. برای این منظور از لایسیمتر زهکش‌دار به قطر 5/1 و عمق 7/1 متر جهت اندازه‌گیری تبخیر-تعرق گیاهی و از معادله فائو پنمن مانتیث برای تعیین تبخیر- تعرق مرجع استفاده شد. در داخل لایسیمتر گیاه گاوزبان بر روی ردیف‌هایی با فاصله 30 سانتی‌متر و فاصله بوته روی ردیف 10 سانتی‌متر کشت و آزمایش به مدت 4 ماه ادامه یافت. در این مدت مقدار کل تبخیر- تعرق مرجع و گیاهی در منطقه مورد مطالعه به‌ترتیب برابر 8/898  و 5/812 میلی­متر تعیین گردید. مطابق با درصد پوشش سطح زمین و توصیه فائو دوره­های رشد ابتدایی، توسعه، میانی و نهایی به‌ترتیب برابر 28، 42، 20 و 14 روز تعیین شد. متوسط ضریب گیاهی منفرد برای مراحل مختلف رشد اولیه، توسعه، میانی و پایانی به‌ترتیب برابر 67/0، 97/0، 15/1 و 76/0 و ضریب گیاهی پایه برای مراحل فوق به‌ترتیب برابر 20/0، 8/0، 05/1 و 65/0 به‌دست آمد. مقادیر ضرایب گیاهی به‌دست آمده را می‌توان جهت برآورد نیاز آبی و برنامه­ریزی آبیاری گیاه دارویی گاوزبان توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of Single and Basal Crop Coefficients of Borage Medicinal Plant in the Region of Karkaj in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Davod Zare haghi 1
  • MR Neyshabouri 2
  • A Majnooni Heris 3
  • R Hasanpour 4
  • SH Mirzaei 5
چکیده [English]

For estimating plants water requirement at the different stages of plant growth, determination of crop coefficient is very important. Therefore, this study was conducted to determine the crop coefficient of Borage in research lands of faculty of agriculture at the University of Tabriz in 2013. For this purpose, drainage lysimeter with diameter of 1.5 meter and depth of 1.7 meter was used for determining crop evapotranspiration and FAO Penman-Montith equation was used for determining reference evapotranspiration. Borage seeds were cultivated within the lysimeter with distance of 10 cm on rows and the distance between rows was 30 cm, the experiment continued for 4 months. During this period, total reference evapotranspiration and crop evapotranspiration values in the studied region were obtained as 898.8 and 812.5 mm, respectively. Considering the percentage of ground cover and FAO recommendation, the initial, development, middle and end stages of growth were determined as 28, 42, 20 and 14 days, respectively. The average single crop coefficients values of the initial, development, middle and end stages, were determined as 0.67, 0.97, 1.15 and 0.76, respectively and average basal crop coefficients for mentioned stages were 0.2, 0.8 1.05 and 0.65, respectively. These values of crop coefficients can be recommended for determination of water requirement and irrigation scheduling of Borage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borage
  • Crop coefficient
  • evapotranspiration
  • Lysimeter
سرائی تبریزی م، پارسی‌نژاد م، لیاقت ع و بابازاده ح، 1390. تعیین نیاز آبی و ضرایب گیاهی سویا در مراحل مختلف رشد. نشریه زراعت (پژوهش و سازندگی)، شماره 97، صفحه‌های 112 تا 121.
 شریفی عاشورآبادی ا، روحی پور ح، عصاره م‌ح، لباسچی م‌ح، عباس‌زاده ب و سرخوش م‌ر، 1391. تعیین نیاز آبی گیاه بومادران با استفاده از لایسیمتر. فصل‌نامه علمی- پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 28، شماره 3، صفحه‌های 484 تا 492.
 قیصری م، میرلطیفی س‌م، همایی م و اسدی م‌ا، 1385. تعیین نیاز آبی ذرت علوفه‌ای و ضربی گیاهی آن در مراحل مختلف رشد. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 26، شماره 7، صفحه‌های 125 تا 142.
 Allen G, Tasumi M, Morse A and Trezza R, 2005. Satellite-based evapotranspiration by energy balance for Western states water management. Pp. 1-18, Proceedings of World Water and Environmental Resource Congress: Impacts of Global change. ASCE.
 Allen RG, Pereira LS, Raes D and Smith M, 1998. Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper, No. 56. Rome, Italy, 300p.
 Barre DE, 2001. Potential of evening primrose, boroge, blak currant, and fungal oils in human health. Annals of Nutrition and Metabolism 45: 47-57.
 Beaubaire NA and Simon JE, 1987. Production potential of borage (Borago officinalis). Acta Horticulturae 208: 101-114.
 Benli B, Kodal S, Ilbeyi A and Ustun H, 2006. Determination of evapotranspiration and basal crop coefficient of alfalfa with a weighing lysimeter. Agricultural Water Management 81: 358–370.
 Doorenbos J and Pruitt WO, 1977. Guidelines for predicting crop water requirements. Irrigation and Drainage Paper, No. 24, FAO, Rome, Italy
 Fabeiro Cortes C, Martin de Santa Olalla F and Lopez Urea R, 2003. Production of garlic under controlled deficit irrigation in a semi-arid climate. Agricultural Water Management 59: 155-167.
Jensen ME, Burman RD and Allen RG, 1990. Evapotranspiration and Irrigation Water Requirement, ASCE Manual and Report on Engineering Practice, No.70. New York.
 Ko J, Piccinni G, Marek T and Howell T, 2009. Determination of growth-stage-specific crop coefficients (Kc) of cotton and wheat. Agricultural Water Management 96(12): 1691-1697.
 Liu Y and Luo Y, 2010. A consolidated evaluation of the FAO-56 dual crop coefficient approach using the lysimeter data in the North China Plain. Agricultural Water Management 97(1): 31-40.
 Lopez-Urrea R, Santa Olalla FM, Montoro A and Lopez-Fuster P, 2009. Single and dual crop coefficients and water requirements for onion (Allium cepa L.) under semiarid conditions. Agricultural Water Management 96: 1031–1036.
 Majnooni-Heris A, Sadraddini AA, Nazemi AH, Shakiba MR, Neyshaburi MR and Tuzel IH, 2012. Determination of single and dual crop coefficients and ratio of transpiration to evapotranspiration for Colona. Annals of Biological Research 3(4): 1885-1894.
 Pruitt WO and Snyder RL, 1985. Crop water use. In: Pettygrove, GS, Asano, T (eds.), Irrigation with Reclaimed Municipal Water: A Guidance Manual. Lewis Publishers Inc., MI.
 Rizzalli RH, Villalobos FJ and Orgaz F, 2002. Radiation interception, radiation-use efficiency and dry matter partitioning in garlic (Allium sativum L.). European Journal of Agronomy 18: 33-43.
 Sammis TW, Mapel CL, Lugg DG, Lanstord RR and McGukin JT, 1985. Evapotranspiration crop coefficient predicted using growing degree-day. Trans. of the ASCA. 28: 773-780.
 Savana AP and Frenken K, 2002. Crop water requirements and irrigation scheduling. FAO Irrigation Manual Module 4. Herare, 132.
 Sepaskhah AR, Andam M, 2001. Crop coefficient of sesame in semi-arid region of Iran. Agricultural Water Management 49(1): 51-63.
 Smith M, Allen RG, Monteith JL, Perrier A, Pereira L and Segeren A, 1992. Report of the expert consultation on procedures for revision of FAO guidelines for prediction of crop water requirements UN-FAO. Rome, Italy, 54p.
 Snyder RL, Lanini BJ, Shaw DA and Pruitt WO, 1987. Using reference evapotranspiration (ET0) and crop coefficients to estimate crop evapotranspiration (ETc) for agronomic crops, grasses, and vegetable crops. University of California, Division of Agriculture and Natural Resources Leaflet 21427, 12 p.
 Villalobos FJ, Testi L and Rizzalli Orgaz F, 2004. Evapotranspiration and crop coefficients of irrigated garlic in a semi-arid climate. Agricultural Water Management 64: 233-249.
 Whrigh JL, 1982. New evapotranspiration crop coefficient. Journal of Irrigation and Drainage Engineering 108: 57-74.
 Yang W, Sokhansanj S, Tang J and Winter P, 2002. Determination of thermal conductivity, specific heat and thermal diffusivity of borage seeds. Biosystems Engineering 82: 169-176.
Yarami N, Kamgar-Haghighi AA, Sepaskhah AR and Zand-Parsa Sh, 2012. Determination of the potential evapotranspiration and crop coefficient for saffron using a water-balance lysimeter. Archives of Agronomy and Soil Science 57(7): 727-740.