بررسی جذب عناصر غذایی و عملکرد گیاه ذرت میکوریزی در شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک گروه علوم خاک دانشگاه تبریز

2 استاد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک گروه علوم خاک دانشگاه تبریز

3 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده

قارچ­های میکوریزی  به‎عنوان یکی از همزیست­های مهم در ریشه­ی اکثر گیاهان بوده و نقش کلیدی در چرخه عناصر غذایی و افزایش مقاومت گیاهان به تنش­های محیطی دارند. بدین منظور آزمایشی  به‎صورت فاکتوریل با طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار، با گیاه ذرت رقم سینگل کراس 704 در شرایط گلخانه­ای اجرا شد. فاکتورهای مورد آزمایش شامل سه سطح شوری سدیم کلراید 34/1 (شاهد)، 4 و dS/m 8 و چهار سطح قارچ شامل سه گونه G. intraradices (Gi), G. versiforme (Gv), Glomus etunicatum (Ge)  و شاهد بدون قارچ بود. در این پژوهش وزن خشک گیاه، درصد کلونیزاسیون ریشه، مقدار فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سدیم و کلراید گیاه اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل شوری و قارچ میکوریز بر وزن خشک گیاه، درصد کلونیزاسیون ریشه، مقدار فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و غلظت سدیم بخش هوایی و ریشه در سطح احتمال یک درصد معنی­دار بود اما در مورد غلظت کلراید غیرمعنی­دار بود. بیشترین وزن بخش هوایی و ریشه مربوط به تیمارهای قارچی در سطح  شوری dS/m 34/1 بود. در حضور قارچ میکوریز وزن خشک گیاه، مقدار فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم ریشه و بخش هوایی افزایش یافت. همچنین قارچ میکوریز غلظت سدیم و کلراید بخش هوایی را کاهش داد. این در حالی بود که غلظت سدیم و کلراید در ریشه نسبت به تیمار شاهد قارچی افزایش یافت. درصد کلونیزاسیون ریشه نیز در سطح شوری dS/m 8  به‎صورت معنی­داری نسبت به شاهد بدون شوری، کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Nutrients Uptake and Yield of Mycorrhizal Corn under Salt Stress Condition

نویسندگان [English]

  • S Ahmadi geshlagi 1
  • N Aliasgharzad 2
  • A Tavassoli 3
چکیده [English]

Mycorrhizal fungi are important symbionts in plants and play key roles in nutrients acquisition and enhancing plant tolerance against environmental stresses. A factorial experiment was conducted with maize plant in a completely-randomized design with four replications in greenhouse conditions. The factors were NaCl salinity with three levels ( 1.34, 4 and  8 dS/m) and mycorrhizal fungi with four levels (non mycorrhizal, Glomus versiforme, G. intraradices, and G. etunicatum). Shoot and root dry weights, root colonization percentage, and concentrations of P, K, Ca, Mg, Na and Cl were measured. The results showed that the interaction of salinity and mycorrhizal fungi on shoot and root dry weights, root colonization percentage, contents of P, K, Ca, Mg and concentration of Na was significant at p≤0.01. The highest shoot and root dry weights were obtained at the salinity level of 1.34 dS/m in the presence of mycorrhizal fungi.  Statistical analysis showed that shoot and root dry weights, and contents of P, K, Ca, and Mg in mycorrhizal plants were significantly higher than those in non-mycorrhizal plants. Also Na and Cl concentrations decreased in shoot of mycorrhizal plants but not in their roots. At the 8 dS/m salinity level, root colonization percentage decreased significantly compared to the non-saline control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbuscular Mycorrhizal Fungi
  • Corn
  • Nutrients
  • salinity