ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی استان تهران از نظر مصارف کشاورزی با استفاده از مدل‌ استنتاج فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبشناسی، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

مدیریت کیفیت آب از مسائل مهم جهانی به شمار می‌رود. در این تحقیق، کاربرد تئوری مجموعه فازی جهت ارزیابی کیفیت آب کشاورزی نشان داده شده است. ارزیابی فازی با استفاده از حدود تعیین شده توسط سازمان‌های مرتبط، سطح اطمینانی جهت قابلیت پذیرش آب برای مصارف کشاورزی ارائه می‌دهد. در این تحقیق به منظور ارزیابی کیفیت آب کشاورزی استان تهران به روش فازی، از 7 پارامتر موثر بر کیفیت آب زیرزمینی شامل نسبت جذب سدیم، کل مواد جامد محلول، درصد سدیم انحلالی، کلرور، سولفات، سدیم، و بی‌کربنات استفاده شده است. بدین منظور از داده‌های کیفی 178 چاه آب‌ زیرزمینی در سال آبی 8۹-138۸ استفاده گردید. با استفاده از مدل کیفی فازی، کیفیت آب زیرزمینی به سه رده مطلوب، قابل قبول و غیر قابل قبول تقسیم شد. نتایج نشان می‌دهد 134 نمونه در رده مطلوب و با سطح اطمینان 5/36% تا 3/76% و 38 نمونه در رده قابل قبول و با سطح اطمینان 7/23% تا 5/54% قرار گرفتند. 6 نمونه باقیمانده نیز در رده غیر قابل قبول و با حداکثر سطح اطمینان 7/28% قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Groundwater Quality Evaluation of Tehran Province for Agricultural Uses by Fuzzy Inference Model

نویسندگان [English]

  • M Vadiati 1
  • M Nakhaei 2
چکیده [English]

Water quality management is a global important issue. In this study, the application of the Fuzzy Set Theory to evaluate groundwater quality for agricultural purposes is shown. The Fuzzy Synthetic Evaluation Model gives the certainty levels for the acceptability of the agricultural water based on the prescribed limit of various regulatory bodies’ quality classes. In this research, seven groundwater parameters including Sodium Absorption Ratio, Total Dissolved Solids, Sodium Solution Percent, Chloride, Sulphate, Sodium, and Bicarbonate, which are important for evaluation of groundwater quality for agricultural purposes, were used. Therefore, the qualitative data of groundwater from 178 wells in the period 2009-2010 in Tehran province, Iran, were used. Based on the Fuzzy Water Quality Model, the groundwater quality was classified in three categories; desirable, acceptable and unacceptable. Results showed only 134 out of 178 Samples were in the desirable class with certainty level of 36.5 to 76.3 percent. About 38 samples were classified in the acceptable category whose certainty level ranged from 23.7 to 54.5 percent and the remaining 6 samples were in the unacceptable category with the maximum certainty level of 28.7 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural usages
  • Fuzzy inference
  • Fuzzy rules
  • fuzzy sets
  • groundwater quality
  • Tehran Province