تاثیر ابعاد صفحات مشبک قائم بر عمق استغراق بحرانی در آبگیرهای قائم با دهانه زنگوله‎ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

3 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

4 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

تشکیل گرداب در دهانه ورودی آبگیر سدها باعث کاهش ظرفیت آبگیری می‌شود. یکی از روش‌های مرسوم به منظور جلوگیری از ورود هوا و کاهش قدرت گرداب، استفاده از صفحات مشبک می‌باشد. در این تحقیق اثر ابعاد صفحات مشبک قائم بر عمق استغراق بحرانی در یک مدل آزمایشگاهی دهانه آبگیر زنگوله‌ای قائم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد، استفاده از صفحات مشبک قائم می‌تواند عمق استغراق بحرانی را تا 35 درصد کاهش دهد. در پایان رابطه‌ای بر حسب عدد فرود و ابعاد صفحات مشبک قائم پیشنهاد شد که قادر است با دقت مناسبی استغراق نسبی آبگیر را تخمین بزند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Dimensions of Vertical Meshed Plates on Critical Submergence in Bell-Mouth Vertical Intakes

نویسندگان [English]

  • V Naderi 1
  • D Farsadizadeh 2
  • A Hosseinzadeh Dalir 3
  • H Arvanaghi 4
چکیده [English]

Formation of the vortex at the entrance of a dam intake reduces its capacity.  One of the common methods for preventing the air entry and reducing the power of the vortex is the use of meshed plates. In this research the effect of dimensions of the meshed plates on the critical submergence in an experimental model of bell-mouth vertical intake has been studied. The results showed that, using the vertical meshed plates could reduce the critical submergence up to 35%. At the end, an equation using Froude number and dimensions of the meshed plates was proposed that could predict the relative submergence, accurately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Submergence of intake
  • Vertical meshed plates
  • Vortex