تعیین تبخیر- تعرق، ضریب گیاهی و مراحل رشد کلزا با استفاده از داده‌های لایسیمتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

4 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

به دلیل اهمیت کلزا به عنوان یک گیاه روغنی مهم و سازگاری آن با شرایط آب و هوایی مختلف، آزمایشی در سال 1389 برای تعیین تبخیر- تعرق لایسیمتری کلزا در اراضی ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام گرفت. مقدارتبخیر- تعرق لایسیمتری در منطقه مورد مطالعه برابر 6/583 میلی متر تعیین گردید. نتایج نشان داد که بین تبخیر - تعرق لایسیمتری و تبخیر- تعرق حاصل از روش فائو پنمن مانتیث 36/23 درصد اختلاف وجود داشت.  رابطه ضریب گیاهی بر اساس روزهای پس از کاشت، تابش جذب شده توسط گیاه، اصلاح شده با دما و شاخص سطح برگ ارائه شد. طول مراحل رشد کلزای بهاره شامل مرحله اولیه، توسعه، میانی و پایانی بر اساس درصد پوشش سطح زمین و شاخص سطح برگ به­ترتیب برابر 25، 35، 20 و 20 روز به­دست آمد. همچنین متوسط ضریب گیاهی برای مراحل اولیه، میانی و پایانی رشد به­ترتیب برابر 72/0، 45/1 و 66/0 تعیین شد. بین ضرایب گیاهی حاصل شده از این تحقیق با مقادیر توصیه شده در نشریه فائو 56 اختلاف معنی­داری وجود داشت. ضمن آن­که تغییرات درصد پوشش سطح زمین، شاخص سطح برگ، ارتفاع گیاه و شدت تبخیر- تعرق در روزهای مختلف پس از کاشت مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of evapotranspiration, crop coefficient and growth stages of canola by lysimetric data

نویسندگان [English]

  • A Majnooni-Heris 1
  • AH Nazemi 2
  • AA Sadraddini 2
  • MR Neyshabouri 3
  • MR Shakiba 4
چکیده [English]

Because of the importance of canola as a major oil plant and its compatibility with different climatic conditions, an experiment was conducted in the Agricultural Research Station of Tabriz University to determine its lysimetric evapotranspiration. Lysimetric evapotranspiration was measured 583.6 mm in the study region. Results showed that there was 23.36 percent difference between lysimetric evapotranspiration and potential evapotranspiration resulting from FAO Penman-Monteith method. A relationship for crop coefficient was obtained based on the days after planting and radiation absorbed by plants and was corrected with temperature and leaf area index. The durations of growing stages of spring Canola including initial, development, middle and end stages based on percentage of land cover and LAI  were obtained equal to 25, 35, 20 and 20 days, respectively. Also the mean values of crop coefficients were determined for the initial, middle and the end stages of growth equal to 0.72, 1.45 and 0.66, respectively. There was significant difference between crop coefficients resulting from this study with the recommended values in the FAO 56. In this study, changes in the ground cover percentage, LAI, plant height and evapotranspiration were investigated on different days after planting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • Crop coefficient
  • Ground cover
  • Leaf Area Index
  • Tabriz