دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، بهار 1392 

مقاله پژوهشی

1. شبیه¬سازی دو¬بعدی جریان در سرریزهای پلکانی با استفاده از مدل¬های آشفتگی و مقایسه نتایج با مدل فیزیکی

صفحه 1-14

محمدمهدی معیری؛ علی حسین زاده دلیر؛ فرزین سلماسی؛ داود فرسادی زاده؛ علی اشرف صدرالدینی


3. تحلیل عدم قطعیت در تعیین جرم مخصوص رسوبات ته¬نشین شده در مخازن سدها

صفحه 27-37

فرهاد ایمان شعار؛ یوسف حسن زاده؛ محمدتقی اعلمی؛ علی داننده مهر


10. غلظت بحرانی فسفر در خاک‏های شالیزاری استان گیلان

صفحه 123-134

میترا کریمی امیر کیاسر؛ مسعود کاووسی؛ حسن شکری واحد


17. تأثیر فرارفت بر توازن انرژی در فرایند تبخیر- تعرق گیاه کلزا در منطقه تبریز

صفحه 223-236

ابوالفضل مجنونی هریس؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیر حسین ناظمی؛ محمدرضا نیشابوری؛ محمدرضا شکیبا


19. بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریزهای جانبی کنگره¬ای ذوزنقه¬ای

صفحه 247-257

فرزانه نظامی؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ فرزین سلماسی


20. تأثیر جدایه¬های مختلف باکتری آزوسپریلوم بر عملکرد و جذب عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط کلزا

صفحه 259-273

نگار قادری؛ محسن علمائی؛ محمدحسین ارزانش؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ مریم غزائیان؛ مریم سبطی