دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، مرداد 1392 
زمینه¬ها و سازوکارهای مدیریت آب کشاورزی در دشت تبریز

صفحه 85-98

جواد حسین زاد؛ فاطمه کاظمیه؛ اکرم جوادی؛ هوشنگ غفوری


تأثیر کودهای زیستی فسفر بر عملکرد و جذب فسفردر سیب¬زمینی

صفحه 125-138

مصطفی قبادی؛ شاهرخ جهانبین؛ حمیدرضا اولیایی؛ رحیم مطلبی فرد؛ خسرو پرویزی


اثر کودهای آلی و نیتروژن بر کارایی مصرف آب، عملکرد و ویژگی¬های رشد گندم (رقم الوند)

صفحه 177-194

راشد احمدی نژاد؛ نصرت اله نجفی؛ ناصر علی اصغرزاد؛ شاهین اوستان