تأثیر جدایه¬های مختلف باکتری آزوسپریلوم بر عملکرد و جذب عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

باکتری جنس Azospirillum از باکتری­های تثبیت‌کننده نیتروژن و محرک رشد گیاه می­باشد که در ریزوسفر و فضای بین سلولی ریشه غلات و سایر گیاهان مشاهده شده است. در این مطالعه اثر تعدادی از جدایه­های بومی روی برخی از پارامترهای رشدی و جذب عناصر بررسی گردید. در این تحقیق از 38 نمونه خاک و ریشه گیاه کلزا از مناطق مختلف استان گلستان، 58 جدایه Azospirillum جداسازی و ضمن مقایسه ویژگی­های محرک رشد، 4 جدایه برتر انتخاب شدند. اثر تلقیح جدایه­های برتر بر روی گیاه کلزا (رقم هایولا 401) در شرایط اتاقک رشد در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به صورت فاکتوریل دو عاملی شامل باکتری (4 جدایه Azospirillum) و سطح کود (100 و 50 درصد توصیه شده براساس آزمون خاک) با سه تکرار و دو مرحله برداشت اجرا گردید. تلقیح 4 جدایه Azospirillum بر روی برخی از پارامترهای رشدی گیاه کلزا نشان داد که تیمارهای باکتری در برداشت اول باعث افزایش معنی­دار بر روی وزن خشک اندام هوایی، میزان جذب پتاسیم و نیتروژن اندام هوایی در مقایسه با شاهد شد. ولی در برداشت دوم بر روی هیچ یک از صفات مورد مطالعه معنی­دار نبود. بیشترین میزان پتاسیم و نیتروژن جذب شده و نیز بیشترین میزان وزن خشک اندام هوایی در برداشت اول در گیاه تلقیح شده با جدایه مولد هورمون اکسین به ترتیب با مقادیر 01/34، 43/31 و 627/0 مشاهده شد. همچنین اثر تیمارهای کود در برداشت اول بر میزان جذب عناصر و وزن خشک اندام هوایی و در برداشت دوم بر وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، میزان جذب پتاسیم و نیتروژن اندام هوایی معنی­دار گردید. بالاترین میزان جذب عناصر غذایی، وزن خشک اندام هوایی و ریشه در هر دو برداشت در سطح کودی 100 درصد مشاهده شد.
 
amily:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"'>نتایج این تحقیق نشان داد که ضریب دبی سرریز جانبی کنگره­ای ذوزنقه­ای در مقایسه با سرریزهای جانبی معمولی حدودا 30-15 درصد افزایش داشته است. همچنین ضریب دبی با افزایش عدد فرود و زاویه جانبی سرریز کاهش و با افزایش طول بازشدگی و ارتفاع سرریز افزایش می­یابد. در محدوده آزمایش­های انجام شده زاویه 30 درجه بیشترین ضریب دبی را بدست می­دهد که 5/1 برابر زوایای دیگر می­باشد.
 
FA'>مشاهده گردیدند، در حالی­که بیشترین جرم مخصوص ظاهری (259/1 گرم بر سانتی­متر مکعب) و کمترین مقادیر درصد رطوبت وزنی خاک 96/20 و 13/18 به ترتیب در مراحل فوق به تیمار  T1تعلق داشت. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Isolates of Azospirillum on the Yield and Uptake of N, P and K in Canola

نویسندگان [English]

  • Neghar Ghaderi
  • Mohsen Olamaei
  • Mohammadhossein Arzanesh
  • Reza Ghorbani Nasabadi
  • Maryam Ghazaeean
  • Maryam Sebti
چکیده [English]

The bacteria of genus Azospirillum is one of the plant growth-promoting bacteria with N2 fixation ability that has been observed in the rhizosphere and the intercellular of the cereals and other plant roots. In this research the effect of some indigenous isolates was surveyed on some of the growth parameters and nutrients uptake. In this research 58 Azospirillum isolates were isolated from 38 samples of soils and canola roots from the different regions of Golestan province, Iran. Then they were compared to select the superior growth promoting isolates. The effect of inoculation of superior isolates on canola (the variety of Hayola 401) was carried out under growth chamber conditions, at fertilizer level (50% and 100%, based on soil test), in randomized complete block design (RCBD) with 3 replications and 2 harvest stages. The inoculation of 4 Azospirillum isolates on some of the growth parameters of canola showed that the bacterial treatments significantly increased shoot dry weight, potassium and nitrogen uptake compared with the control in the  first harvest, but they did not have any significant effect on all parameters in the second harvest. The maximum amounts of potassium and nitrogen uptake and the maximum amount of shoot dry weight were observed in inoculated plant by auxin-producing isolate with the amounts of 34.01, 31.43, and 0.627, respectively, in the first harvest. Also the effect of fertilizer treatments was significant on amounts of plant nutrients uptake and shoot dry weight in  the first harvest , and on shoot dry weight, root dry weight, plant potassium, and nitrogen uptake in the second harvest. The highest amounts of nutrients uptake, shoot dry weight, and root dry weight in the  both harvest stages were observed in 100% fertilizer treatment.
side weir increased about 15-30 percent. Also, the discharge coefficient decreased with increasing the Froude number and side angles and increased with increasing the opening length and height of the weir. In the range of experiments, the angle of 30 degrees gives the highest discharge coefficient that is approximately 1.5 times the other angles.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azospirillum spp
  • Canola (Brassica napus L.)
  • Nutrients uptake
  • Yield