بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریزهای جانبی کنگره¬ای ذوزنقه¬ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سرریز جانبی به عنوان سازه تنظیم آب  برای کنترل دبی و سطح آب در رودخانه­ها و کانال­ها مورد استفاده قرار می­گیرد. سرریز جانبی کنگره­ای نوعی سرریز است که لبه آن در جانمایی مستقیم و صاف نمی­باشد. درصورتی که طول بازشدگی محدود باشد، با افزایش طول مؤثر توسط این سرریزها می توان آب بیشتری به بیرون از کانال منحرف کرد. به منظور بررسی عملکرد سرریز و برآورد جریان عبوری از روی آن نیاز به تعیین ضریب دبی می­باشد. در این تحقیق، رفتار هیدرولیکی سرریز جانبی کنگره­ای با جانمایی ذوزنقه­ای در حالت تک سیکل به صورت آزمایشگاهی بررسی شده است. عدد فرود بالادست سرریز جانبی در هر آزمایش تغییر داده شد و تاثیر طول بازشدگی، ارتفاع و زوایای جانبی بر ضریب دبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش­های انجام شده برای یافتن اثر پارامترهای بی بعد طولی، ارتفاعی و زوایای رأس مختلف روی ضریب دبی در جریان زیر بحرانی تحلیل شد. نتایج این تحقیق نشان داد که ضریب دبی سرریز جانبی کنگره­ای ذوزنقه­ای در مقایسه با سرریزهای جانبی معمولی حدودا 30-15 درصد افزایش داشته است. همچنین ضریب دبی با افزایش عدد فرود و زاویه جانبی سرریز کاهش و با افزایش طول بازشدگی و ارتفاع سرریز افزایش می­یابد. در محدوده آزمایش­های انجام شده زاویه 30 درجه بیشترین ضریب دبی را بدست می­دهد که 5/1 برابر زوایای دیگر می­باشد.
FA'>مشاهده گردیدند، در حالی­که بیشترین جرم مخصوص ظاهری (259/1 گرم بر سانتی­متر مکعب) و کمترین مقادیر درصد رطوبت وزنی خاک 96/20 و 13/18 به ترتیب در مراحل فوق به تیمار  T1تعلق داشت. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Discharge Coefficient of Trapezoidal Labyrinth Side-Weirs

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Nezami
  • Davood Farsadizadeh
  • Ali Hosseinzadeh Dalir
  • Farzin Salmasi
چکیده [English]

Side weir is used as a regulator structure to control discharge and water level in rivers and channels. A labyrinth side weir is a kind of weirs which does not  have a direct and smooth edge in the plan view. When the opening length is limited, these side weirs can divert more water out of the channel by increasing the effective length. To evaluate performance of the side weir and estimate the rate of flow passing through it, the discharge coefficient should be determined. In this research, hydraulic behavior of a labyrinth side weir with a trapezoidal plan in the single-cycle has been studied experimentally. Upstream Froude number of the side weir was modified in each test and the effects of opening length, height and side angels on the discharge coefficient were investigated. The results of the tests were analyzed to find out the effect of defined dimensionless parameters such as length, height and angle on the discharge coefficient in subcritical flow. The results obtained showed that in comparison with the normal side weirs the discharge coefficient of the trapezoidal labyrinth side weir increased about 15-30 percent. Also, the discharge coefficient decreased with increasing the Froude number and side angles and increased with increasing the opening length and height of the weir. In the range of experiments, the angle of 30 degrees gives the highest discharge coefficient that is approximately 1.5 times the other angles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discharge coefficient
  • Experimental study
  • Labyrinth side-weir
  • Subcritical flow