دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-275