دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، اردیبهشت 1393 

مقاله پژوهشی

تأثیر مس بر تولید گلومالین توسط دو گونه قارچ گلومرال همزیست با ذرت

صفحه 1-15

وحیده شعبانی زنوزق؛ ناصر علی اصغرزاد؛ شاهین اوستان


بررسی عددی اثر عرض شکاف بر الگوی جریان اطراف پایه ‌پل

صفحه 103-113

اکرم اسدی پرتو؛ افشین اقبال‌زاده؛ میترا جوان


رها‌سازی Zn، Pb و Cd از چند خاک آلوده با استفاده از EDTA به روش پیمانه‌ای

صفحه 115-128

صابر حیدری؛ شاهین اوستان؛ محمدرضا نیشابوری؛ عادل ریحانی‌تبار؛ احمد بایبوردی


تحلیل امواج ضربه‌ای در تبدیل همگرا با استفاده از مدل‌های آزمایشگاهی و عددی

صفحه 143-152

محمد رضا نیک‌پور؛ داود فرسادی‌زاده؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ جواد بهمنش؛ فرزین سلماسی


مدل منطق فازی در تخمین قابلیت‌انتقال آبخوانها مطالعه موردی: دشت تسوج

صفحه 209-223

عطا الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ هیراد عبقری؛ علی کلانتری اسکویی؛ عبدالله حسین پور؛ احد حبیب زاده


ارزیابی روش‌های مختلف تعیین ضرایب معادله نفوذ فیلیپ در فرایند آبیاری متوالی جویچه‌ها

صفحه 225-237

صدیقه رضایی‌پور؛ مهدی قبادی‌نیا؛ سید حسن طباطبائی؛ محمد شایان‌نژاد؛ محمدرضا نوری


تأثیر سطوح کلرید سدیم و نیتروژن بر رشد، غلظت ویتامین C و نیترات سبزی هالوفیت Suaeda aegyptiaca

صفحه 239-250

محمد امین ذاکری اصل؛ صاحبعلی بلندنظر؛ شاهین اوستان؛ سید جلال طباطبایی


اثرات تغییر در شرایط هیدرولوژیکی بر روی کیفیت آب مخزن سد ایلام

صفحه 251-265

فرشته نورمحمدی دهبالایی؛ میترا جوان؛ مرتضی افتخاری؛ افشین اقبال زاده