دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، بهمن 1393 

مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر مانع و زبری در کنترل جریان غلیظ رسوبی

صفحه 1-9

مهدی دریائی؛ سید محمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی


تاثیر نسبت خاک به محلول بر همدماهای جذب و واجذب روی (Zn) در یک خاک شنی

صفحه 61-75

حبیب رمضان زاده؛ شاهین اوستان؛ محمد رضا نیشابوری؛ عادل ریحانی تبار


مقایسه رگرسیون خطی و شبکه‌های عصبی در برآورد ابعاد پیاز رطوبتی در اراضی شیب‌دار

صفحه 237-246

مهدی تمجید؛ محمد حسن بیگلویی؛ محمدرضا خالدیان؛ علیرضا مریدنژاد؛ عادل محمدی